OML og ammoniak

24-08-2020

Spørgsmål

Med den nye udgave 7.0 af OML bliver det muligt at lave mere konkrete ammoniakdepositionsberegninger, fortsat baseret på de samme regler for kumulation. Ser I det som muligt at gøre det nu, inden for rammerne af den gældende Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, eller vil det kræve en ny? Egne overvejelser: Vi syntes ikke sprogbruget i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen siger klart Ja eller Nej, og spørgsmålet derfor er åbent for jeres tolkning.


Svar

For at kunne anvende den nye udgave 7.0 af OML er det nødvendigt med en bekendtgørelsesændring. Det framgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30 stk. 1 at Beregningen af ammoniakspredningen og -afsætningen skal foretages med sprednings- og afsætningsmodeller udarbejdet af Aarhus Universitet (standardafsætningskurver baseret på OML-DEP modellen indeholdende meteorologiske data). OML-dep modellen adskiller sig netop fra den nye OML 7.0, hvorfor den nye model ikke kan anvendes indenfor rammerne af den gældende bekendtgørelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken