N-reduktion ved kombination af teknikker

01-11-2018

Spørgsmål

NH3-reduktion ved kombination af rendebredde og hyppig udmugning. Jf. godk.bek. reduceres emissionsfaktoren for mink med 1,5 % for hver cm rendebredde over 28 cm (dog max. 40 cm) Jf. teknologilisten reduceres NH3-emissionen med 27 % ved hyppig udmugning. Er de to teknologier additive? F.x. vil en rendebredde på 40 cm resultere i en N-reduktion på 18 % ((40-28 cm) x 1,5 %)). Hvis effekten af hyppig udmugning summeres direkte, giver det en samlet reduktion på 45 % (18 + 27) Det er vores vurdering, at effekten af hyppig udmugning på de 27 % først skal beregnes, når effekten af rendebredde er beregnet. I ovenstående tilfælde vil det resultere i en samlet N-reduktion på 40 %. Hvad mener Miljøstyrelsen?


Svar

Det er korrekt at rendebredden skal fastlægges inden effekten af hyppig udmugning beregnes.

Hyppig udmugning der er en teknik der optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste, hvorimod effekten som afhænger af rendebredden er den fastsatte emissionsfaktor mht. staldsystemets emission, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Til forskel fra de øvrige emissionsfaktorer i bilag 3 er emissionsfaktoren for mink, fastsat som en varierende faktor (afhængig af rendebredden) fremfor en fast gennemsnitlig emissionsfaktor, som for øvrige staldsystemer.

Miljøstyrelsens rapport "samspil mellem miljøteknologier" medtager af samme årsag ikke rendebredde som en miljøteknologi idet, at der er tale om en emissionsfaktor og ikke en Miljøteknologi/teknik, som er optaget på teknologilisten.

Beregningen af emissionen for staldsystemet følger derfor beregningsgrundlaget i husdyrgodkendelse.dk, hvor emissionen af staldsystemet fratrækkes evt. effekt af miljøteknologi efterfølgende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken