Kumulation på ammoniak til natur.

22-12-2020

Spørgsmål

En naboejendom som har en meget gammel produktionstilladelse til antal dyr og DE, når der skal regnes på om ejendommen giver kumulation til ammoniak til natur, skal der så anvendes m2 produktionsareal eller antal dyr i tilladelsen på naboejendommen?


Svar

Det er størrelsen af ammoniakemissionen fra produktionen på naboejendommen og afstanden til husdyrbruget, der søger godkendelse, der skal indgå i vurderingen af, om produktionen skal indgå i kumulationsvurderingen.
Det fremgår af bekendtgørelsens § 26, stk. 3 hvordan dette vurderes. Er der tale om et husdyrbrug med en godkendelse efter § 11 eller 12 i reguleringen fra før 1. august 2017, bruges oplysningerne om størrelsen af ammoniakemissionen, der fremgår af godkendelsen eller ansøgningsskemaet. Er der tale om en tilladelse efter § 10 i reglerne fra før 1. august 2017, kan oplysninger om ammoniakemission fra en evt. scenarieberegning, der måtte være udført i forbindelse med sagsbehandlingen af tilladelsen, bruges (§ 26, stk. 3, nr. 2 pkt. a). 
Findes der ikke sådanne oplysninger, anslås ammoniakemissionen med en udregning, der baserer sig på det lovlige dyrehold jf. tilladelsen (altså i dyretyper, staldsystemer og antal dyr/DE) og den aktuelle ammoniakemission for det pågældende dyrehold og staldsystem jf. de aktuelle normtal, der er udarbejdet af Aarhus Universitet (§ 26, stk. 3, nr. 2 pkt. b).
Normtal fra Aarhus Universitet kan findes her https://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-fysiologi/normtal/
Se desuden vejledningen om kumulationsmodellen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken