Kan kategori 2 og 3 natur være beliggende indenfor Natura 2000 områder?

12-12-2018

Spørgsmål

Kan kategori 2 og 3 natur være beliggende indenfor Natura 2000 områder? Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 2 og 3 er kategori 2 og 3 natur defineret ved at være beliggende udenfor Natura 2000 områder. Det har dog altid været kommunens praksis at behandle højmoser, lobeliesøer osv. samt moser, der er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven osv. som værende kategori 2 og 3 natur OGSÅ med en placering indenfor Natura 2000 områder. Jf. Miljøstyrelsens egne kort kan kategori 2 og 3 natur også være beliggende indenfor Natura 2000 områder. Vi har dog flere og flere miljørådgivere som pointere uoverensstemmelsen mellem praksis og ordlyden i bekendtgørelsen.


Svar

Nej, Kategori 2 og 3 natur kan ikke ligge inden for Natura 2000 områderne. Indenfor Natura 2000 områderne er de ammoniakfølsomme naturtyper defineret som helt bestemte habitatnaturtyper, som fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. D.

Dertil kommer alle heder og overdrev, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og ligger indenfor Natura 2000 områderne.

Kategori 2 og 3 natur ligger udenfor Natura 2000 områderne jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 2 og nr. 3.
I MiljøGis er Kategori 2 naturen vejledende angivet, og der vil være steder, hvor en hede eller et overdrev overholder størrelseskriterierne på henholdsvis 10 og 2,5 ha og en del af heden eller overdrevet strækker sig ind i Natura 2000 området. Her vil den del af heden, der strækker sig ind i Natura 2000 områder og er større end 2.500 m2 være omfattet af kategori 1. Det er i afsnittet kom godt i gang i husdyrvejledningen om kortgrundlaget nærmere forklaret, hvordan det vejledende kort over kategori 1, 2 og 3 natur skal bruges.
MiljøGiskortet er ved at blive opdateret med de nye Natura 2000 grænser og det opdaterede § 3 kort og desuden analyseret på en ny måde, så det kun er heder og overdrev, hvor mindst 2.500 m2 ligger inden for Natura 2000 området, der bliver vist som kategori 1 natur. Derudover vil kategori 2 natur kun blive vist som den del af naturarealet, der ligger udenfor Natura 2000 området. Desuden vil heder der ligger mindre end 8 m fra andre heder, og tilsammen overholder størelseskriteriet, vil blive vist som kategori 2. Det samme gælder for overdrev. Det nye vejledende kort vil dermed blive mere retvisende. Det er dog stadig op til en konkret vurdering, hvorvidt et naturområde er omfattet af kategori 2 og 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken