Kan der stilles vilkår om skrabefrekvens af faste gulve i kvægstalde?

 

06-10-2021

Spørgsmål

Vi har altid tidligere stillet vilkår til skrabefrekvensen af faste gulve i kvægstalde (skrabning hver 4. time, når der er dyr i stalden), hvor vilkåret er stillet under hovedemnet ”Ammoniakreducerende effekt” (men jo ikke som virkemiddel). En konsulent vil ikke acceptere vilkåret, medmindre MST tilkendegiver, at skrabning hver 4. time på faste gulve har en ammoniakreducerende effekt. Jf. Teknologiblad af 30.06.2010 er det en selvfølge, at der skrabes på faste gulve, men kan vi stille vilkår til frekvensen? Enten under ammoniakreducerende effekt eller under renholdelse?


Svar

Svaret præciseret den 29. april 2022, da det før fremgik at stalden ”Faste drænede gulve med ajleafløb” er på teknologilisten. Det er den ikke, men den kan anvendes til at opfylde BAT.

Der er ingen dokumentation for, hvilken effekt det har at skrabe faste gulve uden dræn eller spalter. Derfor er der nu kun ”Faste drænede gulve med ajleafløb”  og forsuring tilbage som mulighed for at opfylde BAT-kravet i nye kvægstalde.
Vilkår i en miljøgodkendelse skal sikre, at driften af husdyrbruget foregår på en bestemt måde, der sikrer at husdyrbruget ikke belaster omgivelserne mere, end det der er vurderet, og som er forudsætningen for godkendelsen. Desuden er det vigtigt, at vilkår er kontrollerbare. Det er klart, at faste gulve skal renholdes for at mindske ammoniak og lugtgener, men hvordan landmanden gør det og hvor tit, vil der normalt ikke være behov for at stille vilkår om. 
Kommunen kan dog godt stille et vilkår om rengørings- eller skrabefrekvens, hvis de af særlige grunde finder det nødvendigt og begrundet. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken