Hvordan får man udegående dyr angivet rigtigt i ansøgningssystemet?

04-12-2019

Spørgsmål

Mit spørgsmål er hvordan udegående dyr i nedenstående situation skal angives i husdyrgodkendelse.dk. Situationen er den at ansøger ønsker at tage en eksisterende stald i brug igen til køer og kvier. Staldsystemet er sengestald med fast gulv. (Overholder ikke BAT ved nyt og renoveret). I nudrift og 8 års drift har der ikke været dyr i stalden. For at overholde BAT har ansøger i ansøgt drift valgt at dyrene går udenfor staldsystemet 6 mdr. om året. Er det ikke ok? Ifølge bekendtgørelsen skal udegående dyr angives med samme antal måneder i nudrift og 8 års drift, da udegående dyr ikke kan medregnes i merdepositionsberegning. I dette tilfælde, hvor der ikke er dyr i nudrift og 8 års drift, er det så ikke mest retvisende at lave en scenarieberegning af merdepositionen hvor ansøgt drift er uden udegående dyr? I tilfælde af bekræftelse af ovenstående Er det rigtig forstået at det kun er i tilfældet merdeposition denne scenarie skal laves? Oplysning om ejendommens samlede emission skal således være på baggrund af beregning hvor dyrene er udegående.


Svar

Vi forstår beskrivelsen sådan, at den omtalte stald er at betragte som en ny stald i godkendelsessammenhæng, jf. reglerne om kontinuitetsbrud. Derfor indgår stalden kun i ansøgt drift og ikke i nudrift eller 8 års-drift. Det betyder også, at stalden skal regnes som ny stald i forbindelse med BAT-beregningen, hvilket også fremgår af spørgsmålet.

Når dyrene er sat til udegående 6 måneder om året, reduceres ammoniakemissionen og BAT-kravet fra staldafsnittet forholdsmæssigt. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 3 og § 25, stk. 4. BAT-kravet beregnes derefter samlet for alle staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, og det kan aflæses direkte i husdyrgodkendelse.dk, om BAT-kravet er overholdt.

Malkekøer og kvier i sengestald med fast gulv har en ammoniakfordampning på 1,68 kg N/m2/år (tabel 1 i bekendtgørelsens bilag). BAT-kravet for nye staldafsnit med malkekøer og kvier i sengestald med til fast gulv er 0,89 kg N/m2/år (tabel 4). Hvis der fx haves 1000 m2 produktionsareal, er ammoniakemissionen 1680 kg/år og BAT-kravet 890 kg N/år. Hvis dyrene er ude 6 måneder om året, reduceres tallene til henholdsvis 840 kg/år og 445 kg N/år. Det, at dyrene er udegående, opfylder altså ikke i sig selv BAT-kravet, men der bliver selvfølgelig færre kg N, der skal fjernes et andet sted i beregningen af, om det samlede BAT-krav er opfyldt. Det må være situationen i den beskrevne sag.

Bemærk sammenhængen mellem udegående dyr og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, nr. 1 og 2, hvorefter der er tidsfrister for at rengøring, når et produktionsareal tages ud pga. udegående dyr. Dyreholdet skal være udegående det fulde antal måneder angivet.

Da der er tale om en ny stald, hvor der ikke haves en nudrift og 8-årsdrift, skal (og kan) der ikke indtastes oplysninger om antal måneder dyrene er udegående her, og der skal heller ikke laves en scenarieberegning, som det foreslås. Antal måneder dyrene er udegående skal altså kun indtastes i ansøgt drift.

Hvis ejendommen senere søger om udvidelse eller ændring igen, vil bestemmelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 4 finde anvendelse. Dvs. at ændringer i længden af den periode et eksisterende produktionsareal er uden dyrehold, fordi dyreholdet er udegående, ikke kan medregnes i merdepositionberegningen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken