Gyllekumme under delvis fast gulv?

11-01-2019

Spørgsmål

Vi har en snak om hvordan svinestalde skal bygges i dag og hvordan de gamle fuldspaltegulve kan overholde miljøkravene (mindre ammoniakemission) i dag ved lukning af spalteåbninger. Ved de gamle fuldspaltegulve blev det accepteret at spalteåbningerne blev lukkede og så kunne gulvet kaldes et drænet gulv (33/67%). Kan de også kaldes et delvis fast gulv med hhv. 25-49% og 50-75%, på trods af at der er fuld gyllekumme nedenunder? Når der bygges nye stalde, skal der så være lukket under et delvist fast gulv (25-49% og 50-75% fast gulv), dvs. beton, eller må der være fuld gyllekumme under det faste gulv? Med fuld gyllekumme vil der være en større gylleoverflade og dermed en større ammoniakfordampning?


Svar

Fulddrænede gulve, der er ændret af hensyn til dyrevelfærdsreglerne ved hjælp af plader, og dermed har opnået fast gulv på dele af arealet, må ikke indtastes som f.eks. delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv eller delvist spaltegulv, 25-49 % fast gulv. Pladerne har kunnet opfylde kravene til dyrevelfærd, men miljøbelastningen er fortsat højere. Da fuldspailtegulve ikke længere er tilladte, og derfor ikke findes i husdyrgodkendelse.dk,  skal gulvsystemet drænet gulv plus spalter (33%/67%) anvendes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken