Forsuring afløst af foderkorrektioner, hvordan beregnes meremission til mose?

 

05-10-2021

Spørgsmål

Jeg har en landmand, som er blevet fanget af nogle gamle vilkår i tidligere godkendelser. Der er tale om en sag, hvor der i 2008 bliver givet tilladelse til etablering af en ny svinestald. I 2013 blev der lavet et tillæg til miljøgodkendelsen. I begge godkendelser er der forudsat et forsuringsanlæg med ammoniakreduktion på 70 %. I 2016 bliver der givet et nyt tillæg til miljøgodkendelsen. Tillægget giver godkendelse til at nedlægge forsuringsanlægget for i stedet at køre gyllen til biogasanlæg samt at indføre foderkorrektioner.

Ansøger vil gerne have godkendt eksisterende drift efter ny husdyrlov. Hvordan gør jeg i 8 års-driften? Her skal forsuringsanlægget jo i princippet sættes på, men for det første så er forsuringsanlæg ikke godkendt til effekten på 70 % længere, jf. teknologilisten, og for det andet kan jeg jo ikke indtaste foderkorrektionerne fra nudrift i ansøgt drift. Derfor får en nærtliggende mose en uforholdsmæssig høj merdeposition. Mosen vil modtage en merdeposition på 2,0 kg, hvis jeg indtaster forsuringsanlægget med 64 %, som er den maksimalt godkendte reduktion.


Svar

Du skal fastlægge 8 års-driften som den drift, der var godkendt for 8 år siden. På det tidspunkt, var husdyrbruget godkendt med vilkår om forsuring. Den effekt vilkåret giver, skal sættes ind i 8 års-driften. Da forsuring ikke længere er godkendt med en effekt på 70 % men kun 64 %, er det 64 %, der skal indtastes i 8 års-driften.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken