Forskel på ammoniakdeposition i vurdering af anmeldesag

10-05-2019

Spørgsmål

På vegne af kommunens naturafdeling har jeg følgende spørgsmål: I en ansøgning fra 2016 (§ 11) er der en totaldeposition på henholdsvis 4,2; 3,6 og 2,9 kg N/ha/år I 2019 søges om anmeldelse af møddingsplads (efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12) med totaldeposition på de samme naturområder på 11,6; 16,5 og 24,2 kgN/ha/år. Hvordan kan en ændret beregningsmetode skabe så stor forskel på totaldep. i 2016 og 2019, når produktionen er uændret??? Er det fordi den nye beregningsmetode er utroværdig??? Jeg skal som naturmedarbejder vurdere belastningen på naturen – og hvordan kan jeg det, under de forudsætninger???


Svar

Den nye miljøregulering af husdyrhold fra 1. august 2017 bygger på ny faglig viden, man kan derfor ikke sammenligne tallene for ammoniakfordampningen direkte.
Ud fra beskrivelsen i spørgsmålet sammenlignes to situationer, der ikke er det samme. Når der søges om gødningsopbevaringsanlæg efter anmeldeordningen i husdyrgodkendelsebekendtgørelsens § 12 er der særlige krav og dermed beregninger, der skal opfyldes.

Jf. § 12, stk. 13 skal der regnes på det samlede bygningsareal for alle staldafsnit (bruttoarealet), og for hvert staldafsnit skal anvendes emissionsfaktoren for den dyretype og det staldsystem, der må være i det pågældende staldafsnit, og som har den højeste emission.

Betingelserne for udregningen af emissionen fra staldene i anmeldeordningen (§ 12, stk. 13), er netop indført for, at der kun opføres gyllebeholdere efter denne forsimplede procedurer, hvis der med sikkerhed ikke er problemer med ammoniakpåvirkningen af natur. En egentlig ammoniakemissionsberegning for nettoproduktionsarealerne vil derfor typisk resultere i en lavere emission, end den der beregnes under forudsætningerne for anmeldeordningen. 
Miljøstyrelsen bemærker desuden, at ud fra det oplyste, synes betingelserne for brug af anmeldeordningen som angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 12, stk. 8 og stk. 9 ikke opfyldt.
Såfremt der er spørgsmål til konkrete beregninger i konkrete skemaer i husdyrgodkendelse.dk kan spørgsmålene sendes til Obfuscated Email


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken