Fastsættelse af produktionsareal i 8 års drift

08-02-2019

Spørgsmål

I forbindelse med sagsbehandling af en §16a ansøgning skal produktionsarealet i 8 års drift fastsættes. Der blev meddelt en §12 miljøgodkendelse i 2010, som var påbegyndt udnyttet, da der var indgået en aftale med entreprenører om at påbegynde byggeriet indenfor de vilkårsfastsatte 2 år. Der blev ansøgt og meddelt et tillæg i 2013, hvorefter en mindre del af det oprindelige ansøgte byggeri blev etableret i 2014 og dyreholdet blev reduceret fra de tilladte, men ikke udnyttede 459,17 DE til 348,84 DE. Når produktionsarealet i 8 års drift skal fastsættes, skal der så være tale om reelt staldbyggeri eller er det tilstrækkeligt, at der var en intention om at etablere byggeriet, da ansøger indenfor den vilkårsfastsatte 2 års frist meddelte, at der var indgået kontrakt med entreprenør? Det giver et langt større produktionsareal i 8 års drift end det reelt er i nudrift og dermed et forkert billede af kumulation. I den konkrete sag betyder det at merdepositionen stiger fra ca. 1 kg til 2 kg N/ha/år på nærliggende kategori 3 natur set over 8 år. Vil Miljøstyrelsen redegøre for om den oprindelige §12 miljøgodkendelse skal anses som udnyttet og ikke bortfaldet, selv om der hverken blev bygget eller dyreholdet udvidet, og om fastsættelsen af produktionsarealet i 8 års drift skal baseres på reelt byggeri eller på ikke-opført byggeri?


Svar

Miljøstyrelsen forstår det sådan, at det byggeri, der var indgået aftale med entreprenører om at bygge inden for de to års udnyttelsesfrist aldrig blev bygget. Det er korrekt forstået, at  efter reglerne før august 2017, ansås en tilladelse eller godkendelse efter den dagældende § 33, stk. 1, i husdyrbrugloven for udnyttet allerede ved iværksættelse af bygge- og anlægsarbejder – eller at der som minimum var indgået en retlig bindende aftale med håndværkere eller entreprenører om udførelse af bygge- eller anlægsarbejdet, herunder fastsat et tidspunkt for arbejdets udførelse, og at arbejdet derefter med løbende skridt fortsattes og færdiggjordes i et rimeligt tempo.
8-årsdriften fastsættes efter samme principper som nudriften, idet der ikke specifikt jf. § 30, stk. 6 er fastlagt andet. Nudriften defineres jf. § 30, stk. 3, som den lovlige drift, i henhold til den meddelte godkendelse, der er udnyttet jf. § 50. Godkendelsen anses i henhold til § 50 som udnyttet, når byggeriet faktisk er gennemført.

Det betyder, at 8-års driften i dette tilfælde, må være den drift der var godkendt og gennemført for 8 år siden. I det byggeriet aldrig blev bygget, kan det produktionsareal, der var godkendt i de aldrig opførte stalde, ikke tælle med som 8 årsdrift.

Stalden kan således ikke fastlægges som 8-års drift. Dette gør sig gældende, selvom udnyttelsesfristen dengang ikke var udløbet endnu, og der derfor, som i dette tilfælde, bliv givet et tillæg til godkendelsen.

Mere om principperne for fastsættelse af nudrift kan læses af dette helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/fastlaeggelse-af-nudrift/Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken