Dokumentation for effekt af luftrensning (IE-brug)

22-11-2021

Spørgsmål

Et eksisterende IE-brug med luftrenser skal revurderes. Vilkår for luftrensning i § 12-godkendelsen er "forældet" og det ønskes at påbyde et vilkår med en ordlyd, der er i overensstemmelse med vejledningen til vilkår for luftrenseren i Teknologilisten. Ved behandlingen af § 12-godkendelsen er der ikke fremsendt StaldVent-beregninger eller andre ventilationsberegninger til dimensionering af staldenes ventilationsanlæg eller luftrenseren og kommunen efterspurgte dengang ikke disse beregninger. Kan kommunen, som led i revurderingens BAT-vurdering, påbyde driftsherren at fremsende StaldVent-beregninger eller tilsvarende beregninger som baggrundsdokumentation for et fornyet vilkår om luftrensning? Hvis svaret til ovenstående er "ja", kan kommunen så påbyde nye reducerende tiltag, hvis StaldVent-beregninger faktisk viser, at ammoniakreduktionen ikke er så høj som angivet i ansøgningen og accepteret i § 12-godkendelsen?


Svar

Umiddelbart er der tale om henholdsvis tilsyn og revurdering og det er vigtigt at skelne mellem de 2 arbejdsgange.


Når der er tale om, at kommunen ønsker dokumentation om nogle givne vilkår efterleves, så er det et tilsynsanliggende. Det skal derfor afklares ved tilsyn og forud for revurderingen.


Efter husdyrbrugloven § 53, stk. 1, skal husdyrbruget, efter anmodning fra tilsynsmyndigheden, give alle oplysninger, som har betydning for vurderingen af forureningen eller virkningen på miljøet i øvrigt og for eventuelle afhjælpende eller forebyggende foranstaltninger.


Husdyrbruget har metodefrihed til at dokumentere vilkåret. I den forbindelse kan det være vigtigt med dialog med husdyrbruget om hvilken dokumentation, som er mest hensigtsmæssig. Dokumentationen skal dog være egnet og tilstrækkelig til at kunne vurdere forholdet og det er op til kommunes konkrete vurdering hvilken dokumentation, som er tilstrækkelig for at dokumentere et vilkår overholdt.


Hvis dokumentation for et vilkår viser, at husdyrbruget ikke overholder vilkåret, er der tale om et ulovligt forhold, som kommunen skal foranledige lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.


Hvis der er tale om nogle uhensigtsmæssige vilkår til den pågældende eksisterende teknologi, kan det tages op i forbindelse med revurderingen. Her skal kommunen være opmærksom på, at f.eks. skærpelse af evt. rensekrav, kun kan ske med en begrundelse bundet op på forhold som skal behandles i revurderingen, som f.eks. BAT og total-N depositionskrav.


Se også husdyrvejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om revurdering i kapitel 16 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/16-revurdering-af-godkendelser/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken