Deposition til kategori 1 natur ved revurdering?

26-03-2019

Spørgsmål

Vi står overfor to revurderinger, der forsimplet ser således ud: Husdyrbrug A blev godkendt i 2011 (før L12) til en produktion, der påvirker nærmeste kategori 1 natur med 0,7 kg N/ha/år. I 2012 blev nabohusdyrbruget godkendt (efter L12) til en produktion, der påvirker samme kategori 1 natur med 0,4 kg N/ha/år. Nu skal A revurderes. Hvor meget må A påvirke kategori 1 naturområdet med? 0,7 fordi A kom før B? Eller 0,4, fordi der er kumulation fra B, og det er første vurdering af A siden L12? Eller...? IE-husdyrbrug C blev godkendt i 2011 (efter L12) til en produktion, der påvirker nærmeste kategori 1 natur med 0,7 kg N/ha/år. I 2014 blev nabohusdyrbruget godkendt til en produktion, der påvirker samme kategori 1 natur med 0,4 kg N/ha/år. Nu skal C revurderes. Skal vi vurdere på depositionen til kategori 1 natur? Og hvis vi skal, hvor høj må depositionen være? 0,7, fordi C kom først? Eller 0,4 fordi der er kumulation med D?


Svar

Ved revurderingen skal det jf. § 40 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen sikres, at kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27 og 35, overholdes. 

Kravene til ammoniakdeposition på kategori 1 natur fremgår af § 26 stk. 1 og metoden til opgørelse af antallet af husdyrbrug i nærheden fremgår af § 26 stk. 2.
Det er alene afgørende hvor mange brug, der faktisk er i nærheden. Og dermed ikke hvornår eller hvilke der er etableret først.
Derfor må svaret på dine konkrete spørgsmål være 0,4 kg N pr. ha pr. år, idet der er ét andet husdyrbrug i nærheden i begge tilfælde.
På den måde har lovgivningen taget højde for, at der over tid er ens krav for husdyrbrug beliggende i nærheden af samme sårbare naturområder.
Bemærk i øvrigt husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 Stk. 7 hvor det bl.a. fremgår, at såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken