Datagrundlag bag kumulationscirkler

02-05-2022

Spørgsmål

Vi vil gerne have oplyst hvilke data, der ligger til grund for de lyserøde kumulationscirklerne, der fremgår på kortet i husdyrgodkendelse.dk. Cirklerne afhænger af husdyrbrugets emission, og jeg antager, at de data, der bestemmer emissionen fra mange af husdyrbrugene, er ammoniakemission fra gamle husdyrgodkendelse.dk. Spørgsmål er så om cirklernes ændrer sig, hvis der afgøres et skema med ny emission i nye husdyrgodkendelse.dk? Ændres kumulationsradius på kortet også, hvis revurderingsskemaer afgøres? Dette har i sær betydning, hvis revurderinger afgøres efter bruttoarealberegninger.


Svar

I husdyrgodkendelse.dk er der to kortlag vedr. kumulation: ”kumulationspunkter” og ”kumulationsradius”. Kortlagene kan bl.a. anvendes som hjælpeværktøj, når der skal opgøres antallet af andre husdyrbrug, der ligger i nærheden af kategori 1 natur, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26.

De oplysninger, der udstilles, stammer fra de nyeste godkendelser eller tilladelser efter § 12 og-§ 11 i den gamle husdyrlov og § 16 a- og § 16 b i den nye husdyrlov. Hvis der f.eks. gives en § 16 a-godkendelse til en ejendom, der tidligere har haft en § 12-godkendelse, så vil det være oplysningerne fra den nye § 16-godkendelse, der vises.

Vær opmærksom på at oplysninger fra afgjorte revurderingsskemaer ikke udstilles på kortene. Kommunen skal derfor selv være opmærksom på, hvordan kumulation fra revurderede husdyrbug skal indgå. Herunder skal kommunen undersøge, om revurderingen medfører ændring ift., hvordan det revurderede husdyrbrug skal indgå i opgørelsens af antallet af husdyrbrug i nærheden, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26, stk. 2.

Kortlaget ”kumulationspunkter” viser det vægtede centrum for beregningen på den pågældende ejendom i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 26, stk. 3, nr. 1. Desuden er der på kortet oplysninger om emissionen i kg N, ejendomsnummeret og skemanummer på det skema, der ligger til grund for oplysningerne.

Kortlaget ”kumulationsradius” illustrerer betydningen af ammoniakemissionen, jf. grænserne i § 26, stk. 2. Fx hvis et husdyrbrug har en ammoniakemission på 775 kg N, jf. kumulationspunkt-kortet, vil den tilhørende kumulationscirkel være 500 m; hvis husdyrbruget har en ammoniakemission på 2225 kg N vil den tilhørende kumulationscirkel være 1000 m, og hvis husdyrbruget har en ammoniakemission på 9750 kg N vil den tilhørende kumulationscirkel være 2500 m.

Bemærk desuden, at kortene alene er vejledende. Det vil være den konkrete situation, der er gældende. Fx kan en godkendelse være helt eller delvist bortfaldet, eller den kan være hjemvist eller ændret af klagenævnet. Emissionen fra produktioner, der har et andet retsgrundlag end §§ 11-12 efter den gamle husdyrlov eller §§16 a og 16b, skal fastlægges jf. § 26, stk. 3, punkt 2.

Se evt. også vejledningen til husdyrgodkendelsebekendtgørelsens kapitel 13, https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#7


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken