BAT-krav opfyldt uden luftrensning?

19-02-2020

Spørgsmål

Kan en svineproduktion på én adresse, med tilladelse til produktion af over 450DE og en urenset ammoniakemission gennem afkastene på 6.879 kg NH3 /år under særlige omstændigheder siges at opfylde BAT-kravene? I givet fald, hvor lang afstand bør der så typisk være til hhv. byer og naturfølsomme områder for at miljøkrav overholdes?


Svar

Ja, BAT-kravene til en stor svineproduktion kan godt være overholdt uden luftrensning. Det skyldes, at BAT-kravene er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvor de er udtrykt i ammoniakemission pr. m² produktionsareal for de forskellige dyretyper.


Det er op til landmanden at bestemme, hvordan han vil opfylde kravet. Der findes lavemissionsstalde, der kan opfylde kravet i sig selv, og der findes andre staldsystemer, hvor det vil være nødvendigt at indsætte luftrensning eller anden teknologi i stalde, for at nå det krævede niveau i bekendtgørelsen. Niveauerne for BAT-krav fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. A afsnit 2. Reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Der gælder forskellige krav for nye og eksisterende stalde og det er en forudsætning at en miljøteknologi er på Miljøstyrelsens teknologiliste eller på anden måde er anerkendt.

Beskyttelsesniveauet er fastlagt i bekendtgørelsen (det generelle beskyttelsesniveau) – både hvad angår kravet til BAT og til ammoniakdeposition til nærliggende natur og lugt i forhold til naboer. Beskyttelsesniveauet for ammoniak følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25-30 og bilag 3, pkt. A, og for lugt af §§ 31-33 og bilag 3, pkt. B. Der kan ikke siges en typisk afstand, som skal overholdes, da det udover størrelsen af produktionsarealet og dyretype vil afhænge af de konkrete staldsystemer og anvendelse af eventuel teknologi som reducere påvirkningerne.


Ud over BAT-kravene, som der nævnes i spørgsmålet, vil det typisk være omgivelsernes sårbarhed som er afgørende for, inden for hvilken afstand et projekt kan realiseres, idet det før omtalte generelle beskyttelsesniveau i bekendtgørelsen, skal overholdes. Det vil sige de faste kriterier for en acceptabel påvirkning og dermed en ikke væsentlig virkning på miljøet af omkringboende og sårbar natur.

På baggrund af en ansøgning beregnes ammoniakdepositionen til omkringliggende natur og lugtpåvirkningen til omkringboende, og kommunen vurderer om niveauerne i bekendtgørelsen er overholdt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken