Baggrundsbelastning over øvre tålegrænse på kategori 3 natur

 

28-10-2021

Spørgsmål

Når baggrundsbelastningen beregnet som et gennemsnit over de sidste 3 år er over øvre tålegrænse for et kategori 3 naturområde, her surt overdrev, og totaldepositionen er under 1,0 kg N/ha/år, kan kommunen så meddele afslag på en miljøansøgning?


Svar

Nej, hvis merbelastningen til et kategori 3 område er under 1 kg, skal kommunen ikke foretage sig yderligere. Når totalbelastningen er under 1 kg, vil merbelastningen også være det. Der kan ikke meddeles afslag på miljøgodkendelse på baggrund af merbelastninger på under 1 kg til kategori 3 områder. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29, at der ikke kan stilles krav om en maksimal merdeposition på under 1 kg. 

Du kan også læse mere i vejledningen om, hvordan man vurderer belastning med ammmoniak til kategori 3 natur: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#10.
Her fremgår det bl.a.: 
"Krav til maksimal merdeposition på kategori 3-natur

Beskyttelsesniveauet for kategori 3-natur adskiller sig fra beskyttelsesniveauet for kategori 1-og 2-natur ved, at der ikke er fastsat et fast krav til den maksimale deposition fra husdyrbruget. For kategori 3-natur indebærer beskyttelsesniveauet i stedet, at der sættes vilkår om maksimal deposition på baggrund af en konkret vurdering i den enkelte sag. Kommunen kan dog kun sætte vilkår, hvis det ansøgte kan medføre en merdeposition på kategori 3-natur på mindst 1 kg N pr. ha pr. år".

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken