Antal måneder på græs i nudrift

04-12-2019

Spørgsmål

Et kvægbrug er godkendt i 2017 efter gammel lovgivning. Dengang blev der i IT-ansøgning indsat, at dyr var udelgående 5 måneder årligt, for overholdelse af krav mht. ammoniak. Nu ansøges om udvidelse af produktionsareal efter ny lovgivning og denne gang indsættes der ikke i IT ansøgningen at dyr er på græs. Spørgsmålet er; Hvad bør der reelt stå i nudrift på denne ny ansøgning, at dyr er på græs 5 mdr. eller 0 mdr.? Yderligere indgår i den ny ansøgning en ny sommer drivvej lige uden for en stald for malkekøer. Drivvejen har fast underlag, hvorfor denne indgår som produktionsareal. Da der er malkerobotter i stalden bruges drivvejen dagligt og det meste af dagen, når dyrene går ind til robotterne. I IT ansøgningen er der indtastet 5 måneder på græs for denne drivvej, fordi den ikke bruges de 5 måneder i vinterperioden, hvor dyrene ikke kommer ud. Spørgsmålet er hvorvidt man kan bruge denne indtastning med 5 måneder på græs i sådan et tilfælde, hvor det er vinterperioden at produktionsarealet ikke bruges? På forhånd tak for svar.


Svar

13. marts 2020: Nedenstående svar er opdateret idag.

Miljøstyrelsen forstår af spørgsmålet, at der ikke er udegående dyr i ansøgt. Normalt vil der i den beskrevne situation skulle indtastes, at dyreholdet er udegående 0 måneder i nudrift. Efter reglerne fra før 1. august 2017 var det muligt at indregne dyr som udegående en del af dagen. Hvis fx malkekøer var udegående en del af dagen, blev det omregnet til at dyrene var udegående fx samlet 5 måneder om året. Der var heller ikke tidligere et generelt krav om effektiv rengøring, når produktionsarealer blev taget ud af drift pga. udegående dyr. Så produktionsarealerne må betragtes som have været i brug hele året, og der skal derfor ikke indsættes dyr som udegående i nudrift.

Hvis der skal afviges fra dette, skal det klart fremgå af den eksisterende godkendelse, at dyrene skulle være helt væk fra staldene i den pågældende periode, og at der skulle foretages en grundig rengøring af produktionsarealerne når de blev taget ud af drift pga. udegående dyr.

Miljøstyrelsen forstår anden del af spørgsmålet således, at kommunen har vurderet, at det, der betegnes som en drivgang, opfylder betingelserne for at være et nyt produktionsareal. Man kan man godt sætte dyrene som udegående i 5 måneder, hvis dyrene ikke har adgang til produktionsarealet i den fulde periode. Kommunen skal dog være opmærksom på, at når der indsættes, at dyrene er udegående i 5 måneder, så vil der ikke blive beregnet et lugtbidrag fra staldafsnittet i husdyrgodkendelse.dk. Dette følger af bekendtgørelsens § 22, hvor det fremgår, at et produktionsareal, der ikke er i brug i mindst 5 måneder om året, herunder i juni, juli, august og september, som følge af, at dyreholdet er udegående, ikke indgår i lugtberegningen. I det konkrete tilfælde vil dyrene ikke være udegående i de nævnte måneder. Den korrekte lugtberegning må derfor foretages fx i en scenarieberegning, hvor dyrene ikke sættes til at være udegående.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken