Ammoniakreduktionseffekt ved opbevaring af forsuret gylle i gyllebeholder

12-11-2020

Spørgsmål

I godkendelsesbekendtgørelsen står i § 21 stk. 5: ”Effekten af anvendt miljøteknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, fradrages ved beregningen af ammoniakemissionen. Effekten af teknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, kan kun fradrages, hvis kommunalbestyrelsen samtidig fastsætter vilkår efter § 36, stk. 1, nr. 3.” På Teknologilisten under Gylleopbevaring fremgår kun teknologierne fast og tæt overdækning. Under Staldindretning fremgår det under bemærkningerne, at JH forsuring i kvæg- og svinestalde ”Kan erstatte flydelag på gylletank (husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22 stk. 1)”. Kan man deraf udlede, at så kan man benytte en reduktionseffekt på henholdsvis 64 % for gyllebeholder, der opbevarer forsuret svinegylle og 50 % for gyllebeholder, der opbevarer forsuret kvæggylle? Eller er det ikke muligt at benytte ammoniakreduktionseffekt ved forsuring for gyllebeholdere?


Svar

Der kan ikke indregnes en ammoniakreduktionseffekt på gyllebeholdere ved forsuring. De angivne procenter for ammoniakreduktion gælder kun for stalde.
Forsuringen kan erstatte kravet om flydelag (tæt overdækning) på gyllebeholderen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 1: ”Beholdere for flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse skal være forsynet med fast overdækning eller tæt overdækning, eller der skal anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken