Ammoniakdeposition til kat 1 natur

13-03-2019

Spørgsmål

En landmand ansøger om at overgå til stipladsmodellen fordi han ønsker fleksibilitet i antallet af slagtesvin og vægten på dem. Den eneste ændring er at en stald tages ud af drift, for at overholde NH4-dep. til Kat 1 natur. Har han 6 år til at udnyttet godkendelsen, dvs. til at tage stalden ud af drift? eller skal stalden tages ud af drift med det samme - alternativt med en frist for udfasning af stalden?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at ansøger i forvejen har en gældende miljøgodkendelse, som hans nuværende produktion er reguleret af. Han ønsker, at gå over på stipladsmodellen for at opnå større fleksibilitet i sin produktion. Dette kan kun lade sig gøre, hvis han nedlægger produktionen i et staldafsnit. Det er således en forudsætning for, at han kan opnå fleksibiliteten i antallet og vægten af slagtesvinene i de resterende stalde, at han udtager denne stald.
Landmanden har 6 år til at udnytte sin nye miljøgodkendelse. Indtil han udnytter den, er han reguleret af den godkendelse, han allerede har. Han kan fortsat producere i det staldafsnit, som han efter den nye godkendelse skal nedlægge, hvis han stadig følger sin gamle godkendelse med vilkår formuleret i dyreenheder og vægtintervaller. Øger han produktionen ud over denne godkendelse i de stalde, han har søgt ny miljøgodkendelse i, forudsætter det, at han samtidig nedlægger produktionen i den stald, der ligger tættest på det pågældende kategori 1 naturområde. Dette er forudsætningen for, at han kan overgå til stipladsmodellen i sine andre stalde.
Hvis han derimod fortsætter sin produktion på baggrund af sin gamle godkendelse, kan han gøre dette helt frem til 6 års fristen for udnyttelse af den nye godkendelse. Ønsker han at udnytte den nye godkendelse, skal han inden udgangen af fristen nedlægge produktionen i den pågældende stald.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken