Ammoniak deposition ved samling af afkast

25-11-2019

Spørgsmål

Vi arbejder med en sag hvor der skal reduceres på ammoniakdepositionen til et Kat. 1 område. Det er et stort staldkompleks, og vi kan se, at vindretningen har stor betydning for depositionen på naturområdet. En del af løsningen bliver at opsætte ammoniakrensning, og i den forbindelse skal afkastene samles for at gå gennem renseren. Spørgsmål: Må man medregne effekten af at samle afkastene i den ende af stalden, der er længst væk fra naturområdet? - På nuværende tidspunkt regnes med emission fra staldcentrum, men med store stalde som her har det stor betydning af "samle" afkastene.


Svar

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 30, at ”Ammoniakemissionen beregnes fra centrum af hvert enkelt staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg”. Efter Miljøstyrelsens vurdering må man derfor indtegne hvert staldafsnit for sig (med korrekte geometri) i husdyrgodkendelse.dk, hvorefter ammoniakemissionen skal beregnes fra centrum. Man kan derfor ikke indregne en effekt ved at indtegne afkastene i den ene ende af stalden. I forhold til definition af staldafsnit se MSTs vejledning https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/1-anvendelsesomraade-definitioner-mv/#5


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken