8 års driften ved overgang til ny regulering

23-01-2019

Spørgsmål

Hej. Jeg har en ansøgning som blot handler om overgang til den nye regulering, altså ingen udvidelse. Derfor er merdepositionen 0,0 kg N/ha/år. 8 årsdriften derimod er 9,0 kg N/ha/år og godkendt gennem en § 12 fra 2017. Mit spørgsmål er om kommunen kan stille krav til depositionens størrelse i relation til 8 årsdriften, når der ikke er nogen merdeposition i nudrift, og når der er tale om en allerede godkendt produktion. Såfremt ansøgningen ender med et afslag ændrer det jo ikke et komma i depositionen.


Svar

Miljøstyrelsen forstår oplysningerne som at merdepositionen er 0,0 kg N/ha/år i forhold til nudriften og 9,0 N/ha/ i forhold til 8-årsdriften. Ja, kommunen kan god stille krav i forhold til merdepositionen i forhold til 8-årsdriften. Når en sag skal godkendes efter de nye regler genberegnes emissioner efter faktorerne fastsat i den nye bekendtgørelse. Hvis det efter den beregning viser sig at være problemer med en høj merdeposition til et sårbart naturområde i forhold til 8 årsdriften, skal kommunen håndtere dette på sædvanlig vis, se vejledningen om emnet: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#10.  

Alternativt kan ansøgeren selvfølgelig fortsætte sin produktion med den nuværende godkendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken