§ 28 i godkendelsesbekendtgørelsen

11-10-2018

Spørgsmål

I Herning er vi i tvivl om tolkningen af § 28 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hvis vi nu forestiller os en revurdering af en godkendelse fra 2010 (før 2011) der har en ammoniakdeposition til kategori 2 natur på 4 kg. 1. SKAL kommunen da i stedet for at revurdere kræve en godkendelse hvor ammoniakdepositionen minimum reduceres til 2 kg/N/ha/år (vil det svarer til halvdelen af den deposition der overstiger kravene i § 27? (4 kg/2))? 2. SKAL kommunen da i stedet for at revurdere kræve en godkendelse hvor ammoniakdepositionen minimum reduceres til 2,5 kg/N/ha/år (vil det svarer til halvdelen af den deposition der overstiger kravene i § 27?(4-(3kg for meget/2)))? 3. Betyder denne paragraf at der ikke kan stilles vilkår ud i fremtiden? Vi har i Herning Kommune i en revurdering stillet vilkår om at ammoniakdeposition til natur ved næste revurdering om 10 år skal overholdes, er det no go fra nu af?


Svar

§ 28 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen omhandler godkendelse eller tilladelse, og kravene i § 26 og § 27 om totaldepositionen af ammoniak samt hvilken frist for overholdelse heraf, der fastsættes i vilkår. 


Revurdering sker efter bestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40. Det følger af § 40 , stk. 7, hvordan kommunen skal forholde sig i forhold til husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27. Såfremt kommunen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, kan kommunen fastsætte en frist herfor under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken