16-11-2021, version 1

 

Anvendelsesområde, definitioner m.v.

§§ 1-3

 

 Indledning

Efter delingen af Miljø- og Fødevareministeriet har Fødevareministeriet ansvaret for reglerne om anvendelse af gødning og om harmonikrav, fosforlofter og fosforarealkrav. Reglerne herfor findes i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen viderefører de tidligere regler fra husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 10 og 11. Samtidig viderefører den i relevant omfang husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anvendelsesområde og definitioner, administrative bestemmelser og straffebestemmelser.

Der er dog også foretaget en række præciseringer, justeringer og ændringer. De væsentligste ændringer er:

• Justering af lukkeperioden for fast organisk gødning. Se gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 14 og stk. 15.

• Krav til mængden af syre der tildeles husdyrgødningen, erstatter krav til et bestem pH værdi i gyllen ved udbringning af forsuret gylle. Se gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 7.

Bekendtgørelsens hjemmelophæng

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen vil især hente sin hjemmel i husdyrbruglovens kapitel 1 a. Dette kapitel indeholder bl.a. § 5 a, der bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om at anvende gødning i jordbruget på en måde, så jord, vandløb, søer, havområder, herunder kystvande, og grundvandet beskyttes mod forurening.

Ministeren kan også fastsættes regler, der sikrer at naturen med dens bestand af vilde dyr og planter bliver beskyttet. For at opnå disse hensyn kan der fastsættes regler om lofter for den højeste mængde kvælstof og fosfor, der må udbringes pr. hektar fra gødning. Denne bestemmelse i husdyrbrugloven er gødningsanvendelsesbekendtgørelsens primære hjemmelsophæng.

Bekendtgørelsen vil også hente hjemmel i gødskningsloven. Bilag 2, nr. 8, fastsætter krav om, at kvægundtagelsesbrug skal udføre en gødningsplanlægning efter reglerne i gødskningsloven. Derfor er gødskningslovens § 41, stk. 2, tillige anført som hjemmel for gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Erhvervsmæssigt dyrehold og husdyrgødning

Kapitel 1 i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen omhandler gødningsanvendelsesbekendtgørelsens anvendelsesområde.

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen finder først og fremmest anvendelse på erhvervsmæssigt dyrehold og på andre landbrug, der bruger eller opbevarer husdyrgødning i mængder, der svarer til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Bekendtgørelsen gælder umiddelbart. Så snart betingelserne i § 1 er opfyldt, skal reglerne i bekendtgørelsen overholdes.

Reglerne i bekendtgørelsen gælder for alle, som har aktiviteter, der er omfattet af de enkelte bestemmelser. Bekendtgørelsens krav til udbringning m.v. skal overholdes umiddelbart. Det betyder, at reglerne gælder umiddelbart, og at de ikke knytter sig til indholdet af konkrete afgørelser som f.eks. miljøgodkendelser. De skal overholdes af alle, der har de aktiviteter bestemmelserne handler om, og som er omfattet af bekendtgørelsens § 2.

Reglerne har karakter af minimumsregulering, og de kan som udgangspunkt kun fraviges i det omfang, det fremgår af bekendtgørelsen, at der kan gives dispensationer.

Jordbrugsvirksomheder

Bekendtgørelsen gælder for jordbrugsvirksomheder.

En jordbrugsvirksomhed er en virksomhed, der er registreret i Register for Gødningsregnskab efter gødskningsloven.

Undtagelse af visse særlige dyrehold

Det fremgår af gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 3, at bekendtgørelsens regler ikke finder anvendelse for gødningen fra en række atypiske dyrehold.

Det drejer sig bl.a. om gødning fra dyrehold på politigårde, dyrehospitaler og stalde til dyrehold omfattet af lov om dyreforsøg.

Vær opmærksom på, at der i andre regelsæt kan være krav til håndtering af gødning fra disse dyrehold.

Fravigelse for at undgå smitsomme husdyrsygdomme

Reglerne i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen skal ikke opfyldes, hvis det er nødvendigt efter veterinære regler at håndtere husdyrgødningen på en særlig måde for at forebygge og bekæmpe smitsomme husdyrsygdomme. Alle led i håndteringen af husdyrgødningen indebærer en risiko for spredning af husdyrsygdomme mellem besætninger. Det gælder både transporten og udbringningen.

Alle led i håndteringen kan derfor blive pålagt veterinære restriktioner. Herunder kan forbud mod at fjerne husdyrgødning fra den ejendom, hvor den er produceret, komme på tale.

Det følger af, at reglerne i bekendtgørelsen ikke finder anvendelse, når de strider mod regler om at forebygge og bekæmpe husdyrsygdomme, zoonoser eller planteskadegøre. Hvis der er truffet en afgørelse om at forebygge og bekæmpe husdyrsygdomme m.v. efter veterinære regler, gælder reglerne i bekendtgørelsen heller ikke, hvis de strider mod en sådan afgørelse.

Regulering af affald i bekendtgørelsen 

Begrebet affald er ikke videreført i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. I stedet er begrebet ”anden organisk gødning” nu en opsamlingskategori for de gødningstyper, der ikke er specifikt nævnt i den pågældende bestemmelse.

Anden organisk gødning omfatter de organiske gødningstyper, der ikke er direkte nævnt. Det vil derfor afhænge af konteksten, og afhængig af situationen vil de enkelte bestemmelser kun dække en delmængde af de organiske gødningstyper, der hverken er husdyrgødning eller urea.

Der er således ikke sket en ændring af den materielle regulering af de gødningstyper, der før faldt ind under kategorien affald. Reglerne, om hvordan de pågældende gødningstyper må anvendes, er blot flyttet over i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen