08-10-2021, version 1

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er blevet delt i to bekendtgørelser pr. 1. august 2021. De dele, der handler om brugen af gødning (det tidligere kapitel 10 og 11 i husdyrgødningsbekendtsen), er flyttet over i en ny bekendtgørelse, der hedder gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Samtidig med delingen af husdyrgødningsbekendtgørelsen er der i den del, der nu hedder gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, foretaget en række præciseringer, justeringer og ændringer. De væsentligste ændringer er

  1. Justering af lukkeperioden for fast organisk gødning. Se gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 14 og stk. 15.
  2. Krav til mængden af syre der tildeles husdyrgødningen, erstatter krav til et bestem pH værdi i gyllen ved udbringning af forsuret gylle. Se gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 7

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen viderefører desuden i relevant omfang husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om anvendelsesområde og definitioner, administrative bestemmelser og straffebestemmelser. Vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen vil blive lagt på denne side inden for nærmeste fremtid. Baggrunden for ændringen fremgår af høringsbrev og -notat, som findes på høringsportalens hjemmeside.

Baggrund for delingen af bekendtgørelserne

Miljø- og Fødevareministeriet er ved kongelig resolution af 19. november 2020 blevet delt i to selvstændige ministerier. Efter delingen af ministeriet har Miljøministeriet ressortansvaret for husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om indretning mv. af stalde og opbevaringsanlæg, mens Fødevareministeriet har ansvaret for reglerne om anvendelse af gødning og om harmonikrav, fosforlofter og fosforarealkrav.

Miljøministeriet og Fødevareministeriet har derfor fundet det hensigtsmæssigt, at husdyrgødningsbekendtgørelsen blev delt op i to nye selvstændige bekendtgørelser, der for hvert ministerressort viderefører de relevante dele af bekendtgørelsen.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen