22-11-2021, version 1

 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 4

Administrative bestemmelser §§ 21-23

Klage over afgørelser

§ 21

Kommunens afgørelser efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Tilsyn og håndhævelse

§ 22

Kommunernes tilsynsforpligtigelse

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5.

Kommunen fører tilsyn med, at husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, herunder gødningsanvendelsesbekendtgørelsens regler, overholdes. Dette følger af husdyrbrugslovens § 44, stk. 1. Det er således kommunen, der fører tilsyn med at regler om at anvende gødning i kapitel 2 overholdes. Dette gælder dog ikke for reglerne om, at der ikke må tilføres gødning i 2-meter bræmmen langs vandløb og søer (vandløbslovens § 69, stk 1), som følger af § 10, stk. 8.

Landbrugsstyrelsens tilsynsforpligtigelse

Landbrugsstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i § 10, stk. 8, om at gødning ikke må udbringes i de dyrkningsfrie 2 meter bræmmer langs vandløb og søer (jf. vandløbslovens § 69 stk. 1) overholdes. Derudover er det også landbrugsstyrelsen, der fører tilsyn med reglerne i kapitel 3 (om fosfor og kvælstofregnskaber) overholdes.

Miljøteknologi

§ 23

Dispensation til udvikling af miljøteknologi

Miljøstyrelsen kan dispensere fra reglerne i §§ 4-21 til forsøgs-, test-, udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på at udvikle miljøteknologi og teknikker og metoder til landbrugsdrift.

Miljøstyrelsen kan dispensere til udvikling af 

  • nye miljøteknologier,
  • teknikker, der f.eks. indebærer at en eksisterende teknologi anvendes på andre måder end den gængse, og
  • teknikker til afprøvning af nye metoder i landbrugsdriften.

Muligheden for at give dispensation kan bl.a. bruges til forskningsforsøg, der ikke er dækket ind af den generelle undtagelse til forskningsforsøg i bekendtgørelsens § 3. Det kan være fordi, der er brug for større forsøgsparceller e.l.

Bortfald af dispensation ved manglende udnyttelse

En dispensation efter gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 23, stk.1, bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at dispensationen er meddelt.

Hvis en del af dispensationen ikke er udnyttet, bortfalder dispensationen for denne del. Der kan dermed også ske delvist bortfald.

En dispensation anses for udnyttet, når det ansøgte faktisk er gennemført.

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere