22-11-2021, version 1
Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen

 

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsens kapitel 3

Harmoniregler, fosforarealkrav og fosforlofter

§§ 15-20

Reglerne i kapitel 3 administreres som udgangspunkt igennem gødningsregnskabet, som er et regnskab, de ansvarlige for jordbrugsvirksomheder er forpligtet til at indberette. Det er landbrugsstyrelsen, der administrerer og fører tilsyn med, at gødningsregnskabet overholdes.

Vejledning om reglerne varetages derfor af landbrugsstyrelsen og ligger på deres hjemmeside. I dette kapitel er reglerne derfor kun beskrevet helt overordnet.

Harmoniregler

Harmonikravet er udtryk for et krav om harmoni mellem gødning og udbringningsareal. Kravet skal sikrer en så effektiv udnyttelse af organisk gødning som muligt, for derved at mindske udvaskningen til vandmiljøet.

Som hovedregel må der samlet højst udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 170 kg N pr. ha harmoniareal pr. planperiode.

Kvægundtagelsesbrug må dog udbringe husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 230 kg N pr. ha harmoniareal pr. planperiode. Ved kvægundtagelsesbrug forstås bedrifter, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, og som i gødningsregnskabet har tilkendegivet, at de i den pågældende planperiode benytter kvægundtagelsen. Det indebærer bl.a. et andet sædskifte, der i højere grad vil kunne tilbageholde udvaskning fra den organiske gødning.

Landbrugsstyrelsen udfører tilsynet med harmonireglerne. For vejledning om harmonireglerne henvises til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler.

Fosforarealkrav, fosforlofter og fosforregnskab

Fra planperioden 2017/2018 blev der indført lofter for udbringning af fosfor fra både organisk gødning, og kunstgødning. Sidenhen er også bioaske kommet med i fosforregnskabet. Fastsættelse af fosforloftet for en landbrugsbedrift er afhængig af, hvilke typer og mængder af gødning, der udbringes på bedriften. Fosforloftet kan øges ved gennemsnitlige fosfortal (P-tal) på under 4,0 på bedriftens harmoniarealer.

Fosforlofterne skal både sikre det miljøhensyn, der før den 1. august 2017 blev varetaget af de skærpede harmonikrav (der indirekte regulerede mængden af udbragt fosfor fra husdyrgødning) og kravene til fosforoverskud i miljøgodkendelser og tilladelser meddelt før 1. august 2017. Landbrugsstyrelsen udfører tilsynet med reglerne om loftet for udbringning af fosfor på virksomheder, der er registreret i Register for gødningsregnskab, gennem gødningsregnskaberne, der med virkning fra den 1. august 2017 indeholder et fosforregnskab.

For vejledning henvises til Landbrugsstyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler. Heri kan man læse mere om, hvordan bedriftens fosforarealkrav, fosforloft og fosforregnskab skal opgøres, og hvilke krav der er til at oplyse om overførsel af gødning.

Der er ikke længere (i forbindelse med at gødnigsanvendelsesbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. august 2021) krav om fosforlofter for bedrifter, der er mindre end jordbrugsvirksomheder. Det betyder, at kommunerne ikke længere skal føre tilsyn med fosforlofterne.
 

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere