09-06-2021, version 2
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

 

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen, 
Kapitel 4

Bekendtgørelsens anvendelsesområde for dyrehold

§ 1

Bekendtgørelsen fastsætter regler om forebyggelse og imødegåelse af forurening og uhygiejniske forhold fra ikke-erhvervsmæssige dyrehold.

Definition af ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

§ 7

Ved et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold forstås dyrehold, der ikke overskrider nedenstående størrelsesgrænser eller andre dyrehold af tilsvarende størrelse.

1) 30 høns og

2) 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger samt

3) et dyrehold med enten

a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder),

b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,

c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder),

d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg),

e) 15 producerede slagtesvin,

f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder),

g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder),

h) andre dyretyper end nævnt i litra a-f eller g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller

i) forskellige dyretyper sammensat efter litra a-g eller h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype efter litra a-g eller h, ikke tilsammen overstiger 100 pct.

For så vidt angår litra a-g gjaldt der den samme grænse før den 1. august 2017.  For blandede dyrehold og dyrehold bestående af andre dyretyper end de, der er oplistet i litra a-g, kan der være dyrehold, der før 1. august 2017 var blevet vurderet som erhvervsmæssige, der ikke er erhvervsmæssige efter den nuværende definition, og omvendt kan kommunen før den 1. august 2017 have vurderet, at et dyrehold ikke er erhvervsmæssigt, som efter den gældende definition i miljøaktivitetsbekendtgørelsen er erhvervsmæssigt. Miljøaktivitetsbekendtgørelsens afgrænsning af, hvornår et dyrehold er erhvervsmæssigt gælder generelt og umiddelbart og for alle dyrehold, uanset om de er etablerede før eller efter den 1. august 2017, og uanset om kommunen måtte have foretaget en vurdering af det pågældende dyrehold efter de regler, der gjaldt før den 1. august 2017.

Høns og hunde har en særlig status, idet vurderingen af antallet af hunde og høns foretages uden hensyn til det øvrige dyrehold på ejendommen. Det er altid muligt at have op til 30 høns og 4 voksne hunde evt. med hvalpe uden dyreholdet bliver omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler som et erhvervsmæssigt dyrehold. Ejendomme med over 30 høns eller 4 hunde vil således altid betragtes som erhvervsmæssige uanset det øvrige dyrehold. Ved ordet ”høns” forstås både høner, haner og kyllinger, og det omfatter alle hønsefugle.

Øvrige dyretyper vurderes samlet. Det er muligt at have et dyrehold bestående af dyr fra to eller tre af ovenstående punkter under a-g, uden at det samlede dyrehold herved skal betragtes som erhvervsmæssigt. Det skal bemærkes, at der med grænserne for antal dyr menes det maksimale antal på et givet tidspunkt. Hvis der er tvivl om hvorvidt lam, kid o.lign. overskrider aldersgrænsen kan det fastslås via f.eks. besætningslister og øremærker. Med de 15 producerede slagtesvin menes dog 15 maksimalt produceret antal slagtesvin pr. år jf. den normale forståelse af slagtesvin. Der ses i denne sammenhæng bort fra indgangs- og afgangsvægt.

Er der på ejendomme flere forskellige dyretyper (ud over høns og hunde) skal det sikres at disse tilsammen ikke overstiger 100 pct.

Beregningseksempel vedr. blandede dyrehold:

Eksempelvis vil et dyrehold bestående af 2 heste med tilhørende føl udgøre 50 pct. af dyretypen efter nr. 2, litra c (4 heste med føl). Kaniner på et produktionsareal, der ikke overstiger 12,5 m2, udgør 50 pct. af ”andre dyretyper” efter nr. 2, litra h (produktionsarealet må ikke overstige 25 m2). Dyreholdet overstiger ikke tilsammen 100 pct. og er dermed ikke-erhvervsmæssigt. Der må desuden være op til 30 høns og op til 4 hunde med hvalpe under 18 uger.

På en ejendom produceres årligt maksimalt 5 slagtesvin p.r planår. Der er 3 moderfår med lam og 5 m2 produktionsareal med kaniner. Dette giver følgende procentvise beregning i forhold til grænsen for erhvervsmæssigt dyrehold:

5*100%/15 (slagtesvin) + 3*100%/10 (moderfår) + 5*100%/25 (kaniner) = 83%. Ejendommen har derfor ikke et erhvervsmæssigt dyrehold også selvom de har op ti 30 høns og/eller 4 hunde med hvalpe under 18 uger.

Hvis blot en enkelt af størrelsesgrænserne overskrides, betragtes dyreholdet som erhvervsmæssigt og skal reguleres efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Det vil fx sige, at hvis et dyrehold består alene af hunde, så vil det være erhvervsmæssigt, hvis det består af mere end 4 voksne hunde. Hvis hundene har hvalpe regnes de ikke med, så længe de er under 18 uger gamle.

Det er uden betydning om dyreholdet faktisk udnyttes erhvervsmæssigt eller ej.

Dyrehold i byzone, sommerhusområde eller lokalplanlagt område i landzone

§ 8

I byzone, sommerhusområde og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål er det tilladt at have et dyrehold bestående af 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger eller et dyrehold af tilsvarende størrelse.

I byzone, sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål, er svine-, kvæg-, fåre-, gede- og hestehold ikke tilladt. Kommunen kan dog dispensere fra forbuddet mod hold af svin, kvæg, får, geder eller heste, særligt til ejendomme med bestående stalde, møddinger m.v. Der skal ved dispensation stilles vilkår om særlige krav til dyreholdet, til indretning af stalde og lignende samt møddinger m.v. ud over miljøaktivitetsbekendtgørelsens krav.

Hold af andre typer af dyr end svin, kvæg, får, geder, heste, høns og hunde i byzonen m.v. for eksempel mink, kaniner, hjorte og strudse i et omfang, der svarer til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe er principielt ikke forbudt og reguleres ved påbud efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 10.

Før der træffes afgørelse, skal kommunen gøre naboer bekendt med sagen og give dem adgang til at udtale sig inden en frist på mindst to uger.

Nye stalde og lignende samt opbevaring af dyrenes gødning

§ 9

Nye stalde, løbegårde og lignende indretninger til dyr, møddinger, ajlebeholdere m.v. skal placeres og indrettes således, at væsentlig forurening ikke finder sted, og således at placeringen  ikke er til gene for omgivelserne.

Påbud og forbud ved gener eller forurening

§ 10

Hvis et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, tilhørende stalde og lignende samt anlæg m.v. medfører væsentlige gener, forurening eller risiko for forurening, kan kommunen meddele påbud om foretagelse af afhjælpende foranstaltninger.

Hvis generne, forureningen eller risikoen for forurening ikke afhjælpes, eller hvis påbud herom overtrædes, kan kommunen nedlægge de nødvendige forbud, herunder kræve anlægget eller indretningen fjernet.