02-12-2021, version 3
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 12

Administrative bestemmelser §§ 35-39

Klage over afgørelser

§ 35

Kommunens afgørelser efter husdyrgødningsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Hvis der er tale om husdyrbrug, skal afgørelser om f.eks. dispensationer fra afstandskravene derfor formelt træffes efter husdyrbruglovens § 9, stk. 1, jf. § 6, stk. 1, nr. 1-4, og ikke efter bekendtgørelsen. Dette skyldes, at der alene er klageadgang for afgørelser truffet efter husdyrbruglovens § 9, og ikke efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 35. Der er derfor endvidere ikke klageadgang for de skærpede afstandskrav for hunde og kødædende pelsdyr, idet disse afstandskrav udelukkende fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Klageadgangen for afgørelser efter husdyrbrugloven følger af hovedreglen i husdyrbrugslovens § 76.

Tilsyn og håndhævelse

§ 36

Kommunernes tilsynsforpligtigelse

For tilsyn, håndhævelse m.v. gælder reglerne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5.

Kommunen fører tilsyn med, at husdyrbrugloven og de regler, der er fastsat med hjemmel i loven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, overholdes. Dette følger af husdyrbrugslovens § 44, stk. 1. Det er således kommunen, der fører tilsyn med overholdelsen af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om stalde og gødningsopbevaringsanlæg m.v.

Tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2

Kommunen skal tilrettelægge sit almindelige tilsyn efter kapitel 5 i husdyrbrugloven således, at der mindst hvert 6. år føres tilsyn med, at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6, om opbevaring af fast husdyrgødning og bundfald, overholdes på ejendomme, der ikke er omfattet af krav om regelmæssigt tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Kravet til tilsyn mindst hvert 6. år med reglerne i kapitel 6 er et minimumskrav. Det betyder at, kommunen godt kan føre tilsyn oftere, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt. Med § 36, stk. 2, stilles der ikke formelle krav til, hvordan kommunen foretager tilsynet.

Hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at føre tilsyn med andre forhold under tilsynsbesøget på baggrund af den generelle tilsynsforpligtelse efter miljøbeskyttelsesloven, kan dette gøres.

Kommunen har også mulighed for at føre et reaktivt tilsyn. Det vil sige, at kommunen foretager et tilsyn på baggrund af klager eller lignende.

Kommunen er ikke forpligtet til at lave en tilsynsrapport efter et fysisk tilsyn, der udelukkende er hjelmet i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2. Det skyldes, at tilsynet ikke er omfattet af bestemmelserne om regelmæssigt tilsyn i miljøtilsynsbekendtgørelsen, og det er her at kravet om tilsynsrapport findes.

Indberetning af tilsyn

Kommunen skal stadig indberette tilsyn efter husdyrgødningsbekendtgørelsen § 36, stk. 2, i DMA. Herunder skal det indberettes, om der er meddelt påbud, forbud, indskærpelser og henstillinger. Indberetningen kan enten ske efter hvert tilsyn eller årligt, senest den 1. april, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen § 14, stk. 3. Indberetningen sker efter miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 3, felt 16, litra a.

Det bemærkes desuden, at håndhævelser vedrørende markstakke skal indberettes, uanset om tilsynet med markstakke sker som led i det regelmæssige tilsyn efter miljøtilsynsbekendtgørelsen, som led i det reaktive tilsyn eller som krav efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 36, stk. 2.

Kommunen kan fastsætte vilkår og meddele påbud, der er mere vidtgående end bekendtgørelsens regler

Reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen er ikke til hinder for, at kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår i en godkendelse eller tilladelse eller meddeler et påbud m.v. efter husdyrbrugloven eller miljøbeskyttelsesloven, som går videre end bekendtgørelsens generelle krav. Dette fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 37.

Byggeblade og miljøteknologi

§ 38

Byggeblade, der fraviger kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen

Miljøstyrelsen kan godkende, at der i landbrugets byggeblade fastsættes nærmere angivne driftsforskrifter, der fraviger kravene i §§ 4-24 og 27-34 , for anlæg, herunder staldsystemer. Det er lovligt at opføre og drifte anlæg i overensstemmelse med godkendte byggeblade. Landbrugets Byggeblade er en serie informationsblade udviklet af SEGES med direkte anvisninger på landbrugsbyggeri m.v. Enkelte af byggebladene er godkendte til at fravige ovennævnte bestemmelser.

Se byggeblade godkendt af Miljøstyrelsen her.

Dispensationerne, som fremgår af landbrugets byggeblade, vil som udgangspunkt løbende blive indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen for at gøre det mere tydeligt, hvad der er gældende ret. Efterhånden som det sker, vil Miljøstyrelsen tilbagekalde godkendelsen af byggebladene.

Byggeblad ”Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak” er blevet indarbejdet i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Byggebladet er derfor blevet ophævet den 1. august 2020. Brugerne af byggebladene fik herved et år til at indrette sig efter de evt. ændrede krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Den samme procedure forventes fulgt med de øvrige syv byggeblade.

Dispensation til udvikling af miljøteknologi

Miljøstyrelsen kan dispensere fra reglerne i §§ 4-34til forsøgs-, test-, -udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på udvikling af miljøteknologi og teknikker og metoder til landbrugsdrift.

Miljøstyrelsen kan således dispensere både til udvikling af miljøteknologier og til udvikling af teknikker, der ikke i sig selv udgør en ny miljøteknologi, men som f.eks. indebærer en anden anvendelse af en eksisterende teknologi på andre måder end den gængse eller afprøvning af nye metoder i landbrugsdriften.

Bortfald af dispensation ved manglende udnyttelse

§ 39

En dispensation eller en ret ifølge en anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 25 eller anmeldelser efter bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år, efter at dispensationen er meddelt, eller efter det anmeldte kan påbegyndes.

Der kan også ske delvist bortfald. Hvis en del af dispensationen eller retten ifølge en anmeldelse ikke er udnyttet, bortfalder dispensationen eller retten for denne del.

En dispensation eller en ret ifølge en anmeldelse anses for udnyttet, når etableringen, udvidelsen eller ændringen af anlægget eller dyreholdet faktisk er gennemført.

Dispensationerne kan være givet efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 4, stk. 4-7, § 5, stk. 7, § 6, stk. 3, § 7, stk. 2, § 14, stk. 3, , § 29, stk. 4, § 33, stk. 2 eller 4, § 34, stk. 1 eller 4, eller § 37, stk. 2.