28-01-2020, version 3
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, kapitel 20-21, §§ 56-65

Begrundelse, offentliggørelse, offentlighedsprocedurer m.v.

Generelt om kapitel 20-21

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder en række administrative regler af betydning for kommunens sagsbehandling, herunder reglerne i kapitel 21 om begrundelse, høring, offentliggørelse af afgørelser m.v. Reglerne udfylder og supplerer reglerne i navnlig §§ 55 og 56 i husdyrbrugloven om bl.a. procedurer for inddragelse af offentligheden og omboende. I bekendtgørelsens kapitel 21 findes desuden regler om sagsbehandlingsfrister, forebyggelse af interessekonflikter, registrering af afgørelser m.v.

Der findes herudover forskellige regler om kommunens sagsbehandling og afgørelsesvirksomhed i navnlig bekendtgørelsens kapitel 18 og husdyrbruglovens §§ 56 a, 59, 60-62 og 71.

Bekendtgørelsens krav til kommunens sagsbehandling, begrundelse og høring udspringer i vidt omfang af krav efter VVM-direktivet og IE-direktivet. Dette gælder navnlig kravene til offentlighedsproducerer i forbindelse med ansøgninger om etablering, udvidelse eller ændring af IE-husdyrbrug, eller hvor der i øvrigt er krav om miljøkonsekvensvurdering som led i godkendelsesprocessen m.v. Kravene i kapitel 21 er i øvrigt i et vist omfang overlappende med almindelige forvaltningsretlige krav til sagsoplysning, habilitet, begrundelse, partshøring m.v., som kommunen i øvrigt skal iagttage som forvaltningsmyndighed.

I vejledningerne om godkendelser efter § 16 a henholdsvis tilladelser efter § 16 b er reglerne om godkendelser og tilladelser beskrevet samlet, herunder sammenhængen med procedurekravene.

Tidsbegrænsning af godkendelser

§ 56

Godkendelser kan i særlige tilfælde tidsbegrænses. Det er det klare udgangspunkt, at godkendelser er tidsubegrænsede, og at vilkårene er endeligt fastsat. Lovens ordning med 8 års retsbeskyttelse forudsætter herved, at godkendelser gives for en længere periode eller uden vilkår om tidsbegrænsning. Hvis der imidlertid er særlige konkrete forhold, der kan begrunde det, kan en godkendelse dog tidsbegrænses helt eller delvist, dvs. enten således at hele godkendelsen bortfalder på et bestemt tidspunkt, hvorefter driften ikke længere er lovlig, eller at nærmere bestemte aktiviteter kun må foretages indtil et bestemt tidspunkt.

Tidsbegrænsning anvendes kun i meget begrænset omfang i praksis.

Sagsbehandlingsfrister

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57

Husdyrbruglovens §§ 54 j og 55, stk. 1

Husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder regler om frister, der har betydning for kommunens sagsbehandling.

I sager om godkendelse eller tilladelse, der omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure i lovens § 55, skal kommunen træffe afgørelse inden for en rimelig frist, jf. husdyrbruglovens § 55, stk. 1.

I andre sager om godkendelse eller tilladelse skal kommunen træffe afgørelse senest 90 dage fra den dag, hvor ansøgeren har fremlagt tilstrækkelige oplysninger om det ansøgtes indvirkning på miljøet, jf. husdyrbruglovens § 54 j. Bestemmelsen betyder, at afgørelsen skal træffes inden for 90 kalenderdage, mens offentliggørelse af afgørelsen m.v. kan ske efter de 90 dage.

Kommunen kan dog i særlige tilfælde forlænge fristen. Kommunen skal i givet fald skriftligt underrette ansøgeren om årsagerne til forlængelsen og oplyse, hvornår den forventer at træffe afgørelse. Det, der kan begrunde fristforlængelse, er forhold vedrørende det ansøgtes kompleksitet, dimension, placering m.v. Systematiske forlængelser anses ikke for omfattet.

Hvis en kommune konstaterer, at en ansøgning ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til kommunens behandling af sagen, skal kommunen oplyse ansøgeren herom senest 3 uger efter modtagelsen af den ufuldstændige ansøgning. Kommunen skal samtidig oplyse, hvilke oplysninger der mangler, før ansøgningen kan behandles. Dette følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 57.

Sagsbehandlingsfrister for afgørelser om anmeldelser følger af bekendtgørelsens § 20.

Offentlighedsprocedurer (høringer m.v.)

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 58 og 59

Høring af ansøger
Før der træffes afgørelse om tilladelse eller godkendelse skal kommunalbestyrelsen sende udkast til afgørelsen til ansøgeren og oplyse om adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven.

Høring af myndigheder
Den eller de pågældende myndigheder der på grund af deres specifikke miljøansvar eller lokale eller regionale kompetencer kan forvente at blive berørt af en ansøgt etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, skal kommunalbestyrelsen gennemføre høring af, inden den træffer afgørelse i sager, som ikke er omfattet af proceduren i § 55 i husdyrbrugloven.

Husdyrbruglovens § 55, stk. 2-4, og § 56, stk. 1 og 2

Husdyrbruglovens §§ 55 og 56 indeholder de overordnede krav til information og inddragelse af offentligheden i afgørelser efter loven og fastlægger to forskellige offentlighedsprocedurer for afgørelser om godkendelser og tilladelser: Den almindelige eller simple høringsprocedure, jf. navnlig § 56, og den udvidede offentlighedsprocedure, jf. navnlig § 55, stk. 2-4.

Det er enten den ene eller den anden procedure, der skal iagttages. Hvis en ansøgning om godkendelse er omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure i lovens § 55, skal der således ikke også foretages naboorientering efter lovens § 56. Derimod gælder forvaltningslovens partshøringsregler ved siden af husdyrbrugreglerne, uanset hvilken procedure, der følges.

Desuden er der krav til forudgående offentlighed i sager om revurdering. Dette krav følger af bekendtgørelsens § 41. Der henvises herom til vejledningen til kapitel 16.

Meddelelse til klageberettigede

Afgørelser der kan påklages skal meddeles til de klageberettigede. Tilladelser eller godkendelser givet i medfør af lovens §§ 16 a og 16 b samt efter de nu ophævede §§ 10, 11og 12 skal således meddeles klageberettigede personer, organisationer og myndigheder, jf. lovens §§ 84-87, og de myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling.

Tilladelser eller godkendelser skal således meddeles til følgende personer mv.:

•Afgørelsens adressat

•Naturstyrelsen

•Danmarks Fiskeriforening, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, hvis de er klageberettigede i den konkrete sag

•De lokale foreninger og organisationer, der er nævnt i lovens § 86, hvis de har anmodet om at modtage underretning

•De landsdækkende foreninger og organisationer, der er nævnt i lovens § 87, hvis de har anmodet om at modtage underretning

•Myndigheder, der i øvrigt har været inddraget i sagens behandling

Den udvidede offentlighedsprocedure

Den udvidede offentlighedsprocedure indebærer bl.a. krav om tidlig offentlig annoncering af ansøgningen med de oplysninger, der fremgår af lovens § 55, stk. 2, nr. 1-6, med henblik på, at offentligheden og berørte myndigheder tidligt i beslutningsproceduren får kendskab til sagen og kan komme med bemærkninger, ideer, emner m.v., som ansøgeren kan bruge i det evt. videre arbejde med miljøkonsekvensrapporten m.v., og herunder overveje alternativer og adressere de bekymringer og problemstillinger, som offentligheden måtte have.

Efter bekendtgørelsens § 62 skal høringen (foroffentligheden) efter lovens § 55, stk. 2, ske digitalt, herunder ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Offentlighedsproceduren indebærer desuden, at de, der i forbindelse med foroffentligheden, eller i øvrigt har anmodet herom, høres over afgørelsesudkastet inklusiv miljøkonsekvensrapporten og evt. andre relevante oplysninger om sagen med en frist på mindst 30 dage til at komme med bemærkninger. Kommunen skal desuden orientere om eller sende afgørelsesudkastet til naboer og andre berørte med oplysning om fristen for bemærkninger.

De afgørelser, der er omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure i lovens § 55, er først og fremmest godkendelser efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1 og 2. Omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure er dog også de godkendelser (tilladelser vil kun helt undtagelsesvist kunne være omfattet), hvor der i øvrigt er krav om udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3, nr. 2 og 3, der er nærmere beskrevet under vejledningen til bekendtgørelsens kapitel 2.

Den simple høringsprocedure

Kernen i den simple høringsprocedure efter lovens § 56, stk. 1, er et krav om naboorientering. Det betyder, at kommunen som udgangspunkt først må træffe afgørelsen om godkendelse eller tilladelse, når naboerne til den ejendom, som husdyrbruget ligger på, er orienteret om ansøgningen. Kommunen må først træffe afgørelse 2 uger efter orienteringen.

Pligten til naboorientering gælder dog ikke, hvis det ansøgte efter kommunens skøn er af underordnet betydning for naboerne.

Orienteringen skal indeholde tilstrækkelige oplysninger til, at naboerne kan vurdere, hvilken betydning det ansøgte vil have for deres ejendom. Som udgangspunkt sendes kopi af ansøgningen suppleret af kommunens vurdering heraf. Andre forhold, som kan have betydning for vurderingen af ansøgningen, meddeles samtidig.

Reglerne i forvaltningsloven om partshøring gælder ved siden af kravet om naboorientering. Dette har dels betydning for evt. parter, som ikke er omfattet af den kreds, der skal orienteres efter naboorienteringsreglerne, dels kan de have betydning for, hvilke oplysninger en nabo skal høres over, hvis denne samtidig er part i sagen.

Partshøring efter forvaltningsloven

Reglerne i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om offentlighed og høring m.v. erstatter ikke dansk rets almindelige regler om partshøring, dvs. navnlig forvaltningslovens § 19. Forvaltningslovens krav om partshøring gælder for alle afgørelsessager, herunder godkendelser, tilladelser og afslag efter husdyrbrugloven. Kravet indebærer, at parter i sagen i visse tilfælde skal høres, inden der træffes afgørelse i sagen.

Partshøring er dog ikke en generel pligt for myndigheder til at spørge folk, hvad de synes. Partshøringspligten er en pligt til at høre parter over faktiske oplysninger, hvis

  • parten må antages ikke at være bekendt med oplysningen,
  • oplysningen er til ugunst for parten og
  • oplysningen er af væsentlig betydning for sagens afgørelse

Kommunen har således pligt til at partshøre over bestemte oplysninger og må ikke træffes afgørelse, før den har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Kommunen kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

Hvem, der er part i en konkret sag, kan dog ikke læses ud af forvaltningsloven, og der ikke nogen definition af begrebet part. Det følger derimod af praksis, herunder fra domstolene og Ombudsmanden, at man for at være part i en sag skal have en retlig, direkte, individuel og væsentlig interesse i sagen. Mere almene, moralske og politiske interesser, som f.eks. en miljøorganisation kan have, er ikke en retlig interesse. At interessen også skal være direkte, individuel og væsentlig betyder bl.a., at den pågældende skal berøres af afgørelsen med en vis intensitet og typisk mere end andre.

Adressaten for en afgørelse vil altid være part i sagens afgørelse, jf. også kravet om høring af ansøgeren efter bekendtgørelsens § 58. Herudover vil andre fysiske og juridiske personer efter omstændighederne kunne have partsstatus, hvis afgørelsen berører dem som beskrevet ovenfor. Inden for miljøområdet vil spørgsmålet om, hvem der er parter i en sag ud over adressaten f.eks. kunne være relevant i forhold til naboer eller øvrige omboende og/eller i forhold til eventuelle lejere, forpagtere, ejere eller andre rettighedshavere over fast ejendom.

Høring af ansøgeren

Inden kommunen træffer afgørelse om godkendelse eller tilladelse skal ansøgeren have tilsendt et udkast til afgørelse med oplysning om adgangen til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningsloven. Kravet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 58.

Frist for bemærkninger

Da annonceringen har til formål at få væsentlige oplysninger og bemærkninger til ansøgningen ind i sagsbehandlingen på et tidligt tidspunkt, fastsætter kommunen en passende frist under hensyn til karakteren af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring samt praktiske hensyn, som f.eks. ferieperioder, den berørte offentlighed, det valgte medie eller samspillet mellem disse.

Som udgangspunkt bør fristen ikke fastsættes til mindre end 2 uger.

Hvad skal bemærkningerne bruges til?

Bemærkningerne fra offentligheden skal bruges til at vurdere og stille vilkår til husdyrbruget. Det vil f.eks. navnlig være relevant af hensyn til vurdering af gener fra anlægget (lugt, støj, transport, fluer m.v.) og efter omstændighederne landskabspåvirkningen af en eventuel udvidelse.

Kommunens bemærkninger til høringen skal indgå i godkendelsen. Godkendelsen skal således indeholde en redegørelse for kommunens overvejelser på baggrund af de synspunkter, som offentligheden har givet udtryk for.

Borgermøder

Kommunen har ikke pligt til at afholde borgermøder om forstående projekter, jf. Milljøklagenævnets afgørelse af 30. marts 2009 (j.nr. MKN-130-00223).

Hvem skal høres i offentlighedsprocedureren?

Udkastet skal sendes til ansøgeren, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 58.

Udkastet skal herudover sendes til:

• Naboer: Herved forstås ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende.

• Eventuel høring af organisationer og foreninger jf. lovens § 84-87

•Andre, som har anmodet herom: Andre personer, der udtrykkeligt og i den konkrete sag har bedt om at blive orienteret skal også høres.

•Andre berørte: Begrebet "andre berørte" skal fastlægges ud fra en konkret vurdering, eksempelvis med udgangspunkt i konsekvensområdet for lugtemission. Denne vurdering foretages på baggrund af, hvilke gener etableringen, udvidelsen eller ændringen giver anledning til.

Miljøklagenævnet har taget stilling til, hvem der skal høres i medfør af husdyrgodkendelseslovens § 55, stk. 4. Miljøklagenævnet fandt, at det afgørende for, om nogle klagere skulle være hørt, var, om de ville blive udsat for forurening af en vis styrke. I det omfang der var tale om forurening i form af lugtgener, kunne vurderingen af, om de pågældende vil blive udsat for forurening af en vis styrke, foretages med udgangspunkt i det beregnede konsekvensområde for lugtemission.

Husdyrbruglovens § 55, stk. 4 foreskriver, at høring skal ske af både ”naboer og andre berørte”. Hvis lugtkonsekvensområdet er kortere end lugtgeneafstanden til byzone, skal der derfor høres inden for lugtgeneafstanden. Høringspligten udstrækkes til lugtgeneafstanden, fordi det må antages, at der kan forekomme lugt fra husdyrbruget inden for lugtgeneafstanden til byzone. Selv hvis der ikke ligger byzone inden for den beregnede geneafstand, kan beboere inden for godt betragtes som berørte. De samme hensyn som der gælder for nævnets praksis for at bruge lugtkonsekvensområdet, gør sig gældende for alle beboere inden for lugtgeneafstand til byzone.

Der kan ud fra nævnets praksis anvendes følsomhedsfaktorer til at omregne OUe til LE for at kunne fastsætte konsekvenszoner for mink, selvom mink ikke indgår i FMK-modellen. Følsomhedsfaktoren ved bestemmelse af lugtemissionsfaktoren for mink i 2014/2015 var 1,05.
OUe omregnes til LE ved at dividere med følsomhedsfaktoren. Lugtemission i LE fra mink til fastsættelse af konsekvenszone er således: 6,5 OUe/årstæve/s/ 1,05 OUe/LE = 6,2 LE/årstæve/s. Tilsvarende omregning ved opgørelse af lugtemission pr. m2 produktionsareal: 6,9 OUe/m2/s / 1,05 OUe/LE = 6,6 LE/m2/s.

Omregning af lugtemission for mink fra OUe til LE medfører ikke, at lugtspredning fra mink kan beregnes efter FMK-modellen ved ansøgning om tilladelser eller godkendelser.

Begrundelse m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 61

Kommunens afgørelser efter husdyrbrugloven skal begrundes. Afgørelser, som ikke fuldt ud giver den pågældende part medhold, skal begrundes i overensstemmelse med forvaltningslovens regler, herunder med henvisning til de regler, som afgørelsen er truffet efter, de hovedhensyn, der har været bestemmende for et evt. skøn samt en kort redegørelse for de oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Det betyder navnlig, at afslag, samt vilkår og evt. tidsbegrænsning i godkendelser og tilladelser i fornødent omfang skal begrundes.

Reglerne om begrundelse m.v. i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen går efter omstændighederne omfang videre end pligten efter forvaltningsloven og handler i vidt omfang om, at projektet og de dermed forbundne miljøpåvirkninger beskrives, herunder i forhold til overholdelse af beskyttelsesniveauer og andre relevante regelsæt, og at vilkårene begrundes i overensstemmelse hermed. Kravene til begrundelse gælder, uanset om der meddeles godkendelse eller tilladelse eller afslag herpå.

Hvis der er tale om godkendelse m.v. omfattet af offentlighedsproceduren i husdyrbruglovens § 55, skal det ansøgtes særkender og indvirkninger samt kommunens overvejelser fremgå af afgørelsen. Endvidere skal det fremgå, at proceduren i lovens § 55 er gennemført, herunder hvilke overvejelser kommunen har gjort på baggrund af evt. modtagne bemærkninger. Desuden skal eventuelle foranstaltninger, som ansøger vil foretage for at undgå, forebygge eller begrænse og om muligt neutralisere væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet fremgå, i det omfang det måtte kunne forekomme. Dette følger af bekendtgørelsens § 61, stk. 1.

I andre afgørelser om godkendelse eller tilladelse, dvs. afgørelser omfattet af proceduren i husdyrbruglovens § 56, herunder navnlig tilladelser efter § 16 b og visse godkendelser efter § 16 a, stk. 4, skal det ansøgtes særkender fremgå, og der skal være en begrundelse for, at ansøgte ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på miljøet, ligesom de foranstaltninger for at undgå eller forebygge, hvad der ellers kunne have været væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet, skal beskrives, jf. bekendtgørelsens § 61, stk. 2.

Hvis kommunen i en sag konkret træffer afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport, jf. også bekendtgørelsens § 4, stk. 3, nr. 3, skal denne afgørelse begrundes, herunder ved at angive hovedårsagerne hertil, jf. bekendtgørelsens § 61, stk. 3. Som beskrevet under vejledningen til § 4, stk. 3, vil dette formentlig kun være relevant, hvor flere udvidelser eller ændringer af et husdyrbrug tilsammen medfører overskridelse af en tærskelværdi i § 16 a, stk. 1 og 2, i husdyrbrugloven.

Hvis kommunen i særlige tilfælde konkret fraviger de fastsatte faktorer for den maksimale emission pr. m2 produktionsareal pr. år (BAT) for IE-husdyrbrug, jf. bekendtgørelsens § 25, stk. 5, skal dette begrundes, herunder navnlig hvorfor kravet ikke vil være proportionalt som følge af husdyrbrugets eksisterende indretning og drift. Dette følger af bekendtgørelsens § 56, stk. 4. Det følger i øvrigt af miljøtilsynsbekendtgørelsens § 15, stk. 4, at kommunen skal indsende oplysning om konkret fastsatte lempeligere emissionsgrænseværdier, end hvad der følger af BAT-konklusioner, til Miljøstyrelsen.

Hvis kommunen i særlige tilfælde gør en godkendelse tidsbegrænset, skal tidsbegrænsningen begrundes, jf. bekendtgørelsens § 61, stk. 4.

Offentliggørelse af afgørelser, oplysninger m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62

Husdyrbruglovens § 55, stk. 5

Kommunens afgørelser om godkendelser, tilladelser samt revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug skal offentliggøres. Offentliggørelse skal ske digitalt, herunder ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside.

Det bemærkes dog, at der i en konkret sag kan være enkelte oplysninger, som ikke må offentliggøres (digitalt) som følge af regler i miljøoplysningsloven eller regler om behandling af personoplysninger, men det skal sikres, at offentliggørelsen i øvrigt er tilstrækkelig til, at offentligheden får de oplysninger, der kræves efter de enkelte bestemmelser om offentliggørelse.

Offentliggørelse af afgørelser om godkendelser m.v. omfattet af § 55-proceduren

Afgørelsen om godkendelse m.v. omfattet af den udvidede offentlighedsprocedure i husdyrbruglovens § 55 skal offentliggøres straks efter, at afgørelsen er truffet.

Kravene til indholdet af offentliggørelsen følger af husdyrbruglovens § 55, stk. 5. Det skal sikres, at indholdet af afgørelsen og de vigtigste begrundelser og overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, herunder om proceduren for offentlig deltagelse, er tilgængelige for offentligheden og berørte myndigheder samt at der er oplysninger om retten til aktindsigt i øvrige oplysninger, eller oplysning om, hvor disse oplysninger er umiddelbart tilgængelige.

I praksis fremgår alle eller de fleste af disse oplysninger af selve godkendelsesdokumentet, idet de oplysninger, som skal være tilgængelige for offentligheden og berørte myndigheder, omfatter den trufne afgørelse, herunder evt. de vilkår og betingelser, der evt. er knyttet til afgørelsen, de vigtigste begrundelser for afgørelsen og de overvejelser, der ligger til grund for afgørelsen, oplysninger om proceduren for offentlig deltagelse, herunder resumé af resultaterne af de høringer, der er foretaget, indhentede oplysninger, og hvorledes disse resultater er indarbejdet eller på anden måde taget i betragtning.

Offentliggørelsen skal ske digitalt, enten ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside eller ved anvisning på kommunens hjemmeside om, hvor og hvordan den pågældende information eller afgørelse er tilgængelig. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at der skal være tilgængelig information om, at kommunen har truffet de afgørelser, der nævnes i § 62. Kommunen kan enten lægge hele afgørelsen og de krævede oplysninger på kommunens hjemmeside, eller linke til afgørelsen og de krævede oplysninger, i det omfang de er tilgængelige uden for kommunens hjemmeside.

Offentliggørelse af afgørelser om godkendelse eller tilladelse, der ikke er omfattet af § 55-proceduren

Hvis sagen ikke er omfattet af proceduren i § 55 i husdyrbrugloven, skal kommunen offentliggøre afgørelsen om godkendelse efter § 16 a, stk. 4, eller tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven, herunder begrundelsen herfor.

Offentliggørelsen skal ske digitalt, enten ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside eller ved anvisning på kommunens hjemmeside om, hvor og hvordan den pågældende information eller afgørelse er tilgængelig. Det betyder, at der skal være tilgængelig information om, at kommunen har truffet afgørelsen. Kommunen kan enten lægge hele afgørelsen og de krævede oplysninger på kommunens hjemmeside, eller f.eks. linke til afgørelsen og de krævede oplysninger, i det omfang de er tilgængelige uden for kommunens hjemmeside.

Kravene følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 1, nr. 3.

Offentliggørelse af afgørelser om revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug

Afgørelser om revurdering af godkendelser af IE-husdyrbrug skal på samme måde som øvrige afgørelser omfattet af § 62 ske digitalt, enten ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside eller ved anvisning på kommunens hjemmeside om, hvor og hvordan den pågældende information eller afgørelse er tilgængelig. Som led i offentliggørelsen skal der informeres om retten til aktindsigt i oplysninger om sagen.

Kravet følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 1, nr. 4. Der skal være tilgængelig information om, at kommunen har truffet afgørelsen. Kommunen kan enten lægge hele afgørelsen og de krævede oplysninger på kommunens hjemmeside, eller f.eks. linke til afgørelsen og de krævede oplysninger, i det omfang de er tilgængelige uden for kommunens hjemmeside.  

Offentliggørelse af oplysninger ved ophør af IE-husdyrbrug

Visse regler i jordforureningsloven om afhjælpning af jord- og grundvandsforurening ved driftsophør finder anvendelse i forbindelse med ophør af IE-husdyrbrug, og efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51, stk. 3, skal IE-husdyrbrug i nærmere bestemt omfang anmelde driftsophør til kommunen med en vurdering vedrørende jordforurening m.v.

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 1, nr. 5, skal kommunen på samme måde som ved øvrige afgørelser omfattet af nr. 1-5 i forlængelse heraf, offentliggøre information om de foranstaltninger, som husdyrbruget har truffet ved definitivt driftsophør efter jordforureningslovens § 38 m, stk. 2. Der skal samtidig informeres om retten til aktindsigt i øvrige oplysninger. Offentliggørelsen skal ske digitalt herunder ved offentliggørelse på kommunens hjemmeside, dvs. enten ved at lægge de krævede oplysninger på kommunens hjemmeside, eller ved på hjemmesiden at linke til de krævede oplysninger, i det omfang de er tilgængelige uden for kommunens hjemmeside.

Andre administrative bestemmelser

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder udover regler om offentlighed og begrundelse også en række andre administrative bestemmelser om forskellige forhold, herunder regler om grænseoverskridende virkninger, registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk og interessekonflikter. For regler om tidsbegrænsning og sagsbehandlingsfrister se afsnittet herom ovenfor.

Grænseoverskridende virkninger

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63

Der gælder en række særlige regler om høring, underretning m.v. i tilfælde, hvor en ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring i Danmark kan indebære væsentlig indvirkning på miljøet i en anden EU-medlemsstat m.v., eller hvor en ansøgning i en anden stat kan indebære indvirkning på miljøet i Danmark.

Hvis der er tale om en ansøgning, der indgives til en kommune i Danmark, skal kommunen, hvis den vurderer, at ansøgningen kan få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, snarest muligt underrette miljø- og fødevareministeren. Kommunen må ikke meddele godkendelse eller tilladelse, før miljø- og fødevareministeren giver samtykke hertil.

Reglerne om grænseoverskridende virkninger følger af krav i VVM-direktivet og IE-direktivet.

Miljøstyrelsen er ikke umiddelbart bekendt med konkrete tilfælde, hvor et husdyrbrug har givet anledning til grænseoverskridende virkninger, og vurderer derfor ikke, at reglen om grænseoverskridende virkninger har stor praktisk betydning.

Registrering i husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64

Når kommunen har truffet afgørelse om ansøgninger eller anmeldelser, der er indgivet via www.husdyrgodkendelse.dk, skal den foranledige registrering af oplysninger om dato, udfald og hjemmel for den pågældende afgørelse. Registreringen skal ske via www.husdyrgodkendelse.dk senest 30 dage efter, at afgørelsen er truffet.

Registreringen vil danne grundlag for Miljøstyrelsens førelse og offentliggørelse af statistik over sagsbehandlingstid m.v.

Der gælder desuden en pligt for kommunen til at indberette en række oplysninger om godkendelser, tilladelser og revurderinger efter miljøtilsynsbekendtgørelsens kapitel 4.

Forebyggelse af interessekonflikter

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 65

Hvis det er en kommune, der anmelder eller ansøger om etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug inden for dens eget geografiske område, skal den sikre, at der er en funktionel opdeling af kompetencerne, f.eks. sådan at ansøgeren eller anmelderen og myndigheden ikke er den samme forvaltning eller kontor m.v. Hvis ikke der kan sikres en funktionel opdeling, må kommunen ikke behandle ansøgningen eller anmeldelsen og træffe afgørelse herom.

Kravet om forebyggelse af interessekonflikter udspringer af VVM-direktivet, men følger i vidt omfang også af almindelige forvaltningsretlige principper om myndighedshabilitet.

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere