13-08-2020, version 5

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 1

Undtagelser fra anvendelsesområdet for lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., § 1

Indledning

Den første husdyrgødningsbekendtgørelse er fra 1986, og den blev udstedt med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Hovedfokus med den daværende bekendtgørelse var at mindske direkte tab af næringsstoffer fra produktion, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning og ensilage m.v. til omgivelserne, primært vandmiljøet, samt at mindske generne for personer, der boede i nærheden af husdyrbruget.

Der er senest gennemført en større ændring af husdyrgodkendelsesloven, som nu hedder husdyrbrugloven, i 2017. Ændringen blev bl.a. gennemført som opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken. Ved ændringen blev en række generelle regler indført i husdyrgødningsbekendtgørelsen med henblik at varetage det miljøhensyn, som tidligere indgik som vilkår vedrørende udbringning på arealerne i miljøgodkendelser og tilladelser m.v. af husdyrbrug. I forbindelse hermed blev bl.a. reglerne i den tidligere pelsdyrbekendtgørelse integreret i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen er senest ændret ved bekendtgørelse nr. 760 af 30. juli 2019. Ved denne ændring er der sket indarbejdelse af bioaske i reglerne om anvendelse af gødning og krav til udbringning af visse typer af kunstgødning. Byggeblad ”Opbevaring af fiberfraktion i overdækket markstak” er også blevet indarbejdet i bekendtgørelsen. Byggebladet vil derfor blive ophævet 1. august 2020. Brugerne af byggebladene får herved et år til at indrette sig efter de evt. ændrede krav i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Kapitlerne om husdyrefterafgrøder og fosforregnskab ophæves, og der vil fremover blive fastsat regler herom i henholdsvis plantedækkebekendtgørelsen og gødskningsbekendtgørelsen.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler har sammenhæng med regler i mange andre regelsæt, og de indgår som en del af den regulering, der beskytter grundvand, overfladevand, jord, undergrund, natur og naboer m.v. mod forurening og gener forbundet med hold af husdyr og udbringning af gødning.

Store dele af nitratdirektivet er således implementeret i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Nitratdirektivet har til formål at nedbringe og forebygge vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, som stammer fra landbruget.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen gælder umiddelbart. Den finder således anvendelse så snart, at betingelserne i § 2 er opfyldt.

Husdyrgødningsbekendtgørelsen finder først og fremmest anvendelse på ejendomme med erhvervsmæssigt dyrehold eller på ejendomme, der modtager eller anvender gødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Videre finder husdyrgødningsbekendtgørelsen anvendelse på jordbrugsvirksomheder, altså virksomheder, der er registreret efter § 2 i gødskningsloven, hvorved bl.a. også større planteavlere, der ikke producerer eller anvender husdyrgødning, er omfattet af bekendtgørelsen.

Reglerne vedrører hovedsageligt opbevaring af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand.

Reglerne vedrører også anvendelse af disse gødningstyper samt anvendelse af affald og kunstgødning.

Formålet med husdyrgødningsbekendtgørelsen er at sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring og anvendelse af husdyrgødning m.v. for at undgå miljømæssige konsekvenser for overfladevand og grundvand, natur og naboer m.v.

Formålet opnås ved en lang række forskellige regler, herunder bl.a. krav til indretning af stalde, placering af anlæg og opbevaring samt udbringning af husdyrgødning m.v.

Undtagelser fra husdyrbruglovens anvendelsesområde

§ 1

Husdyrbrugloven finder anvendelse på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre forhold forbundet med husdyrhold.

Husdyrbruglovens anvendelsesområde begrænses, så loven kun finder anvendelse på dyreklasserne fugle (aves) og pattedyr (mammalia). 

Husdyrbrugloven og de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af bemyndigelsesbestemmelser i husdyrbrugloven, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen, finder således ikke anvendelse på f.eks. krybdyr, fisk og insekter. Gødning fra dyrearter tilhørende andre dyreklasser end fugle (aves) og pattedyr (mammalia) reguleres som affald, jf. § 2, stk. 5.

Ejendomme med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og ejendomme, hvor der alene anvendes eller opbevares husdyrgødning i mængder svarende til et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, er undtaget fra loven. Dette gælder dog ikke jordbrugsvirksomheder.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold og gødning i mængder svarende dertil reguleres derimod i medfør af miljøbeskyttelsesloven, herunder navnlig miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

Endelig finder husdyrloven ikke anvendelse på bl.a. zoologiske haver, cirkusser, dyrehold på politigårde og dyrehospitaler.

Henvisning til yderligere materiale

Om lovens anvendelsesområde henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslag nr. 114 af 12. januar 2017, navnlig pkt. 5.1.3 i de almindelige bemærkninger og bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.