15-07-2019, version 2

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 1

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelsens kapitel 1 afgrænser husdyrbruglovens anvendelsesområde.

Undtagelser fra husdyrbruglovens anvendelsesområde

§ 1

Med ændringen af husdyrbrugloven, jf. lov nr. 204 af 28. februar 2017, blev lovens anvendelsesområde ændret således, at loven som udgangspunkt finder anvendelse på husdyrbrug, husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre forhold forbundet med husdyrhold. Loven finder desuden anvendelse på arealer, som modtager gødning, jf. lovens § 2, stk. 1. Der gælder dog visse modifikationer hertil for så vidt angår lovens bestemmelser om efterafgrøder og fosforregnskab, ligesom loven ikke finder anvendelse på forhold, der er reguleret i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække eller i regler fastsat i medfør heraf, jf. stk. 2-4.

I medfør af § 2, stk. 5, kan lovens anvendelsesområde dog yderligere afgrænses ved bekendtgørelse, og det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at det var hensigten at undtage dyrearter, der ikke tilhører klasserne aves (fugle) og mammalia (pattedyr) og anlæg til ikke-erhvervsmæssigt dyrehold fra lovens anvendelsesområde.

På den baggrund bestemmer udkastet til husdyrgødningsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, at husdyrbrugsloven ikke finder anvendelse på dyrearter tilhørende andre dyreklasser end fugle (aves) og pattedyr (mammalia) eller gødning fra sådanne dyrearter. Husdyrbrugloven og dermed de bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af bemyndigelsesbestemmelser i husdyrbrugloven, finder således ikke anvendelse på f.eks. krybdyr, fisk og insekter.

Efter udkastets § 1, stk. 2, afgrænses husdyrbruglovens anvendelsesområde endvidere således

Links til yderligere materiale

Om lovens anvendelsesområde henvises i øvrigt til bemærkningerne til det fremsatte lovforslag nr. 114 af 12. januar 2017, navnlig pkt. 5.1.3 i de almindelige bemærkninger og bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 5.