01-08-2019, version 2

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 16

§§ 57-59

Ikrafttrædelses-, ophævelses- og overgangsbestemmelser

Husdyrgødningsbekendtgørelsen trådte i sin nuværende version i kraft den 1. august 2019.

For virksomheder, der ved bekendtgørelsens ikrafttræden havde en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 eller en tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller en tilladelse eller godkendelse efter §§ 16 a og 16 b i lov om husdyrbrug og om anvendelse af husdyrgødning m.v., træder husdyrgødningsbekendtgørelsens bestemmelser i stedet for godkendelsens eller tilladelsens vilkår, i det omfang bekendtgørelsens bestemmelser er mere vidtgående end vilkårene.

Anmeldelser og ansøgninger om dispensation, som er indgivet til kommunen før den 1. august 2018, behandles efter de hidtil gældende regler.

Overgangsreglen vedrørende bredden af gødningsrender på pelsdyranlæg er beskrevet i vejledningen til kapitel 13 her.