01-08-2019, version 2
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

 

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 15

Straffebestemmelser, § 15

Overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsen kan medføre straf i form af bøde.

Hvis der er tale om overtrædelser, der er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er forvoldt skade eller fremkaldt fare på natur m.v., eller der er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel ved overtrædelsen, er det muligt at skærpe straffen til 2 års fængsel.