12-01-2018, version 1
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens kapitel 12

Kommunalbestyrelsens behandling af anmeldelser

§ 19

Generelt om afgørelser om anmeldelser

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18 indeholder regler om udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der – i stedet for godkendelse eller tilladelse – kan foretages efter anmeldelse, hvis de betingelser, som er knyttet til den enkelte anmeldeordning, opfyldes. Ordningerne omfatter udvidelser og ændringer, som ikke er bagatelagtige, men som på nærmere betingelser, hverken i sig selv eller kumuleret vil indebære en væsentlig påvirkning af miljøet, herunder naturområder og landskabsinteresser m.v. Anmeldeordningerne betyder, at de omfattede udvidelser og ændringer af husdyrbrug kan foretages efter en forenklet sagsbehandling, som navnlig består i, at kommunen påser, at betingelserne for at anvende anmeldeordningen er opfyldt, og dermed at det anmeldte kan foretages uden godkendelse eller tilladelse til udvidelsen eller ændringen.  Kommunen kan ikke stille vilkår i en afgørelse om en anmeldelse og skal som udgangspunkt træffe afgørelse senest 2 måneder efter modtagelsen af en fuldt oplyst sag. Der kan ikke meddeles afslag, hvis betingelserne for at anvende anmeldeordningerne er opfyldt.

Tilrettelæggelse af sagsbehandling i forhold til andre afgørelser

Ved indsendelsen af en anmeldelse i husdyrgodkendelse.dk sendes en automatisk kvittering til anmelderen.

Hvis der forud for anmeldelsen er indsendt en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, kan kommunen sætte behandlingen af ansøgningssagen i bero, hvis de to sager handler om samme forhold eller i øvrigt ikke kan behandles uafhængigt af hinanden, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 1. Når anmeldelsessagen er afgjort, skal ansøgningen om godkendelse og tilladelse behandles, medmindre den er blevet uaktuel som følge af afgørelsen om anmeldelse, og ansøgeren må evt. sende supplerende oplysninger eller revidere tidligere indsendte oplysninger i lyset af afgørelsen om det anmeldte.

Kommunen skal informere Miljø- og Fødevareklagenævnet om en anmeldelse, hvis anmeldelsen omfatter byggeri, dyretype, staldsystem, produktionsareal, miljøteknologi m.v., der er omfattet af en godkendelse eller tilladelse, som er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. bekendtgørelsens § 19, stk. 2.

Manglende oplysninger i anmeldelsen

Hvis en ansøgning om anmeldelse ikke indeholder alle de nødvendige oplysninger, skal kommunen senest 3 uger efter modtagelsen meddele anmelderen, hvilke oplysninger der mangler, før anmeldelsen kan behandles, jf. § 19, stk. 4. Hvad angår de formelle krav til indsendelse af anmeldelser og oplysningskrav henvises til vejledningen til kapitel 3.

Kommunens afgørelse

Den centrale opgave for kommunen er at sikre, at det anmeldte overholder de relevante krav i den pågældende anmeldeordning, jf. §§ 10-18, som er nærmere beskrevet i vejledningen til de enkelte anmeldeordninger. Kommunens afgørelse går ud, om det anmeldte ikke kræver godkendelse eller tilladelse. Hvis betingelserne for den pågældende anmeldeordning ikke er opfyldt, skal kommunen meddele afslag, medmindre anmelderen via supplerende oplysninger m.v. kan opfylde betingelserne.

Kommunen påser desuden, at det anmeldte ikke er strid med de generelle krav til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6-8, og husdyrgødningsbekendtgørelsens krav til indretning og drift af stalde og ensilageopbevaringsanlæg.

Hvis det anmeldte ikke overholder kravene til placering i loven eller skærpede afstandskrav for minkproduktion i husdyrgødningsbekendtgørelsen, kan kommunen i visse tilfælde dispensere. For så vidt angår krav til placering og kommunens adgang til at dispensere, henvises til vejledningen om husdyrbruglovens krav til placering m.v. og vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Selve afgørelsen om en anmeldelse vil ikke samtidig indebære dispensation fra f.eks. faste afstandskrav i husdyrbruglovens § 8. Kommunen må derimod vurdere og afgøre spørgsmålet om dispensation selvstændigt. De to afgørelser bør dog meddeles samtidigt og kan fremgå af samme dokument.

Det bemærkes i øvrigt, at en række af anmeldeordningerne indeholder afstandskrav til f.eks. boliger, naturområder m.v. som betingelse for anmeldelse af den pågældende aktivitet. Hvis betingelserne ikke er opfyldt, kan den pågældende udvidelse eller ændring ikke gennemføres efter anmeldelse. Kommunen kan ikke konkret fravige betingelserne i en anmeldeordning, bortset fra de tilfælde, der er nævnt i bekendtgørelsens § 19, stk. 5 og 8.

For at en anmeldt aktivitet kan realiseres, kan også der være krav i den øvrige lovgivning, som skal overholdes, herunder evt. krav om tilladelse eller dispensation, f.eks. bestemmelser i fredninger eller regler om beskyttelse af fortidsminder, diger m.v. efter regler i naturbeskyttelsesloven eller museumsloven m.v.

Sagsbehandlingsfrist

Kommunen skal senest to måneder efter modtagelse af anmeldelsen træffe afgørelse om, at det anmeldte enten kan bringes til udførelse, eller at det anmeldte kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b. Det følger af bekendtgørelsens § 19, stk. 4.

Fristen på to måneder regnes fra det tidspunkt, hvor anmelderen har givet de oplysninger til kommunen, som er påkrævede efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 6, jf. bilag 2.

Bortfald af vilkår i eksisterende godkendelse eller tilladelse

Udgangspunktet er, at vilkår i en godkendelse eller tilladelse består, indtil de ændres eller ophæves i en ny godkendelse eller tilladelse – eller evt. som led i revurdering af en godkendelse. En afgørelse om anmeldelse indebærer som udgangspunkt ikke ændringer i eksisterende vilkår. Vilkårene i godkendelse eller tilladelse bortfalder således normalt ikke som følge af en anmeldelse. Kommunen kan dog konkret i afgørelsen tage stilling til, at nærmere bestemte vilkår ikke finder anvendelse som følge af afgørelsen om det anmeldte. Kommunen kan derimod ikke i afgørelsen om anmeldelse fastsætte nye vilkår eller ændre eksisterende vilkår.

Som et særligt eksempel på bortfald af vilkår kan i øvrigt nævnes anmeldelse af skift i miljøteknologi efter bekendtgørelsens § 15. Det er en betingelse for anmeldelse, at der er tale om en teknologi, der er opført på bilag 4 til bekendtgørelsen. Hvis teknologien er på bilag 4, vil det dér fremgå, hvilke krav til indretning og drift, der er knyttet til teknologien. Disse krav skal overholdes umiddelbart. De vilkår i godkendelsen eller tilladelsen, der knytter sig til den teknologi, der udskiftes, bortfalder, jf. § 15, stk. 3. Se i øvrigt vejledningen til kapitel 8 § 15 og vejledningen kapitel 15 om til § 37.

Særligt om afgørelser om anlæg til opbevaring af ensilage, restvand eller ensilagesaft

Ensilageopbevaringsanlæg og beholdere til restvand og ensilagesaft kan etableres, udvides og ændres efter anmeldelse, hvis betingelserne i § 11, stk. 3-8, i nærmere bestemt omfang er opfyldt. Efter § 11, stk. 8, er det en betingelse for anmeldelsen, at der etableres afskærmende beplantning omkring det anmeldte anlæg. Beplantningen skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området.

Det følger dog af § 19, stk. 5, at kommunen som led i afgørelsen om et anmeldt anlæg efter § 11, kan fravige betingelsen om afskærmende beplantning. Kommunen skal ud fra de landskabelige forhold det pågældende sted konkret vurdere, om betingelsen skal fraviges. Kravet kan fraviges helt eller delvist. Det skal fremgå af afgørelsen, at kravet om afskærmende beplantning er fraveget. Hvis der alene er tale om en delvis fravigelse, skal der fremgå entydigt, hvilke dele af kravet i § 11, stk. 8, der fraviges.

Særligt om afgørelser om afprøvning af miljøteknologi

Anmeldeordningen i § 16 giver mulighed for at afprøve miljøeffektive teknologier eller teknikker i eksisterende anlæg efter anmeldelse. Det er bl.a. en betingelse, at afprøvningen er afsluttet senest tre år efter kommunens afgørelse, jf. § 16, stk. 8.

Efter § 19, stk. 8, kan kommunen dog efterfølgende forlænge den 3-årige afprøvningsperiode for anmeldt miljøteknologi med op til 1 år. Det er således muligt for kommunen at træffe en konkret afgørelse om forlængelse af afprøvningsperioden, således at den bliver på i alt 4 år. Anmelderen vil inden udløbet af afprøvningsperioden skulle anmode kommunen om forlængelse, herunder oplyse om behovet eller begrundelsen for forlængelse.  Der er ikke retskrav på forlængelse. Det er en konkret vurdering og afgørelse.

Kommunen skal digitalt sende kopi af afgørelser om anmeldelser af afprøvning af miljøteknologi til Miljøstyrelsen umiddelbart efter, at afgørelsen er truffet. Kopi af afgørelsen kan sendes pr. e-mail til Obfuscated Email.

Høring, orientering m.v.

Der er ikke særlige krav til inddragelse og offentlighed i forbindelse med afgørelser om anmeldelser. De almindelige forvaltningsretlige regler om partshøring skal dog iagttages. Hvis der i en konkret sag om anmeldelse er parter, skal kommunen således foretage partshøring om evt. faktiske oplysninger af væsentlig betydning for afgørelsen, som er til ugunst for parten og som den pågældende ikke kan antages at være bekendt med. Anmelderen vil altid være part i sagen. Naboer vil også kunne have partsstatus. Reglerne om partshøring er overordnet beskrevet under vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 21.

Forvaltningslovens krav til afgørelser i øvrigt, f.eks. krav om begrundelse, klagevejledning m.v. gælder for afgørelser i anmeldesager.

Organisationer, som har anmodet om underretning i henhold til husdyrbruglovens §§ 61 eller 62, orienteres om afgørelsen.

Ingen brugerbetaling

Kommunen kan ikke opkræve brugerbetaling for sagsbehandling af en anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, fordi sådanne afgørelser ikke er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1.

Registrering af afgørelser i husdyrgodkendelse.dk

Alle anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal sendes til kommunen i husdyrgodkendelse.dk. Når kommunen har truffet afgørelse om anmeldelsen, skal den registrere oplysninger om dato, udfald og hjemmel for afgørelsen i husdyrgodkendelse.dk. Registreringen skal foretages senest 30 dage efter, at afgørelsen er truffet. Det følger af § 58 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Helt eller delvist bortfald af en afgørelse om anmeldelse

Produktionsretten i henhold til en anmeldelse kan bortfalde, hvis afgørelsen om det anmeldte ikke udnyttes, se herom vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 19.

 

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere