02-10-2017, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 9, §§ 24-26

Indretning af afløb mv.

Hvilke anlæg har krav om afløb?

Kravet om afløb indgår som en del af kravene til indretning af stalde i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 4. Der er desuden krav om afløb i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 6 om opbevaring af fast husdyrgødning om bundfald og i kapitel 7 om opbevaring af ensilage og ludning af halm.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 9 fastsætter, hvordan et afløb skal indrettes, når der efter husdyrgødningsbekendtgørelsens regler i øvrigt er krav om afløb, men selve kravet til afløb følger ikke af kapitel 9.

Konstruktion og udførelse af afløb

§ 24

Afløb fra stalde m.v., møddinger og ensilageopbevaringsanlæg, samle- og pumpebrønde skal føres gennem tætte, lukkede ledninger.

Afløb, der kommer under pumpetryk, skal udføres således, at de kan modstå påvirkninger fra pumpetrykket.

Afløb med tilhørende brønde skal udføres af autoriserede kloakmestre i overensstemmelse med forskrifter for afløb, som er anført i bygningsreglementet.

Afløb fra stalde og restvand

§ 25

Afløb fra stalde m.v. skal føres til beholder for flydende husdyrgødning. Restvand kan føres til en beholder for flydende husdyrgødning eller til en separat beholder.

Tidligere blev betegnelsen ”spildevand” brugt i flere sammenhænge, hvilket har medført en del forvirring. Ved ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen i 2012 blev det tidligere definerede ”spildevand” i bekendtgørelsen derfor ændret til ”restvand”.

Sanitært spildevand må ikke tilledes opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Afløb fra møddinger og ensilageopbevaringsanlæg

§ 26

Møddinger og ensilageopbevaringsanlæg skal udføres således, at der er afløb fra laveste punkt, og at tilstopning undgås. Tårnsiloer til opbevaring af ensilage kan udføres uden afløb.

Afløbet dimensioneres og udføres ifølge DS 432 Norm for afløbsinstallationer. Afløbet skal føres til en beholder, der opfylder bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 8 om opbevaring af flydende husdyrgødning m.m.

På ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning skal der altid være afløb i umiddelbar tilknytning til en randbelægning, jf. § 26, stk. 2.

Hvis anlægget har mere end én randbelægning skal der som udgangspunkt være et afløb i umiddelbar tilknytning til hver randbelægning.

I f.eks. plansiloer, hvor randbelægningerne er placeret i hver sin ende af anlægget, kan afløb ved den ene randbelægning undlades, hvis der i stedet for etableres en rørledning fra denne ende af anlægget hen til afløbet i den anden ende. Rørledningen skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede evt. saftafløb. Hvis rørledningen er placeret uden for pladsen, skal rørledningen overholde kravene i § 24.

Afløbsvand fra tage og befæstede arealer

Vand fra tage og befæstede arealer skal afledes efter reglerne i spildevandsbekendtgørelsen.

Hvis en møddingplads eller et ensilageopbevaringsanlæg i en periode ikke bruges til disse formål, men henligger som et andet befæstet areal, kan regnvand, der falder på arealerne, betegnes som afløbsvand i stedet for møddingsaft eller ensilagesaft. Det er kommunen, der i konkrete tilfælde må vurdere, om afløbsvandet kan karakteriseres som spildevand fra tage og befæstede arealer, eller om det skal karakteriseres som møddingsaft eller ensilagesaft.