02-10-2017, version 1
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, kapitel 7, § 14

Anmeldeordning for skift mellem dyretyper

Kort om anmeldeordningen

Det er muligt på nærmere angivne betingelser at foretage visse skift i dyretyper eller ændringer i produktionsformen inden for en dyretype efter anmeldelse.   

Der kan for hvert staldafsnit ske en anmeldelse af skift i dyretype. Dette omfatter situationer, hvor dyretyperne ændres på husdyrbruget, og hvor dyrene evt. samtidig flyttes til andre staldafsnit. Ordningen omfatter endvidere visse ændringer i produktionsformen inden for en dyretype, som ligger udover det, der er lov til i henhold til det eksisterende retsgrundlag, og som ikke er bagatelagtige og derfor umiddelbart tilladt, f.eks. væsentlige ændringer i afgangsvægten for slagtesvin.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningen gælder for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a og 16 b, dvs. lovligt eksisterende husdyrbrug. Ordningen omfatter således husdyrbrug, der har en godkendelse eller tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, eller som er anmeldt eller lokaliseringsgodkendt efter husdyrgødningsbekendtgørelsen m.v.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

Forskellige skift i dyretype (§ 14, stk. 2)

Det er alene muligt at foretage skift inden for 5 kategorier af dyretyper:

 1. Ammekøer med tilhørende kalve (under 6 måneder), kvier, stude, slagtekalve (over 6 måneder), får, geder eller heste.
 2. Malkekøer med tilhørende opdræt
 3. Slagtesvin, smågrise eller søer
 4. Slagtekyllinger, høns eller andet fjerkræ
 5. Mink eller andre kødædende pelsdyr.

Der kan skiftes mellem dyretyper inden for samme kategori. Det er således muligt at skifte mellem slagtesvin og smågrise, der begge er omfattet af gruppe 3, eller mellem får og heste, der begge er omfattet af gruppe 1.

Det er også muligt at skifte fra de dyretyper, der er omfattet af gruppe 3-5, til dyretyper omfattet af gruppe 1 eller 2. F.eks. kan der skiftes fra slagtesvin i gruppe 3 til malkekøer med tilhørende opdræt i gruppe 2.

Endelig er det muligt at skifte fra malkekøer med tilhørende opdræt til dyretyper i gruppe 1. Det er således muligt at skifte fra malkekøer med tilhørende opdræt til ammekøer med tilhørende kalve, kvier og stude.  Opdræt omfatter både hundyr og handyr, dvs. f.eks. både kvier og slagtekalve indtil slagtning.

Kategorierne er fastsat med udgangspunkt i omfanget af gener og emissioner, som de forskellige dyretyper kan give anledning til. Derfor er det altid muligt at skifte til dyretyper i gruppe 1, fordi ammekøer med tilhørende opdræt, heste, får eller geder har en relativt ekstensiv karakter og generelt er forbundet med færre gener end bl.a. malkekøer med tilhørende opdræt. Omvendt er det ikke muligt at skifte fra ammekøer til malkekøer eller fra opdræt fra ammekøer til opdræt fra malkekøer.

Krav til reduktion af antallet af dyrenheder (§ 14, stk. 3-6)

Det er som udgangspunkt et krav for anvendelse af anmeldeordningen, at der samtidig med skiftet i dyretype m.v. sker en reduktion i antallet af dyreenheder i hvert staldafsnit. Som afsæt for den nødvendige reduktion, er det derfor også nødvendigt at fastlægge den eksisterende lovlige produktion.

Fastlæggelse af den eksisterende lovlige produktion

Det centrale er at fastlægge den eksisterende lovlige produktion, hvilket efter omstændighederne kan være anderledes end den faktiske produktion og drift. Med den lovlige, eksisterende produktion forstås den produktion (art, omfang, anvendelse af staldafsnit m.v.), som er lovlig på anmeldelsestidspunktet i henhold til det aktuelle retsgrundlag, idet det er en forudsætning, at retten ikke er bortfaldet i henhold til kontinuitetsbrudsreglerne. Der henvises herved også til bekendtgørelsens § 29, stk. 3, om fastlæggelse af nudrift, jf. vejledningen til kapitel 13. For så vidt angår kontinuitetsbrudsreglerne henvises til vejledningen til kapitel 19.

Betingelserne i § 14, stk. 3-5, forudsætter, at den eksisterende lovlige produktion er fastlagt i dyreenheder (DE). I tilfælde, hvor husdyrbruget er reguleret af en godkendelse eller tilladelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, vil den lovlige produktion – omregnet til DE – fremgå af godkendelsen eller tilladelsen. I tilfælde, hvor et husdyrbrug er etableret i henhold til regler, der gjaldt før husdyrbruglovens ikrafttræden den 1. januar 2007, fremgår der ikke nødvendigvis et maksimalt antal DE af husdyrbrugets konkrete retsgrundlag. I sådanne tilfælde kan der med udgangspunkt i det såkaldte afklaringsnotatske omregning til DE ud fra den tilladte dyretype og tilladt antal dyr, inkl. præciseringer i forhold til vægt, alder eller mælkeydelse.

Omregningen til DE sker ved anvendelse af den omregningsfaktor, som var gældende på tidspunktet, hvor produktionen til tilladt, dvs. på tidspunkt for anmeldelsen, tilladelsen eller godkendelsen m.v., der udgør det aktuelle retsgrundlag, jf. § 14, stk. 6. Det fremgår af den tidligere husdyrgødningsbekendtgørelse hvilke omregningsfaktorer, der var gældende i forhold til tidspunktet for ansøgningen om tilladelse efter § 10 eller godkendelse efter §§ 11 og 12.

Kravet til reduktion

Der stilles i forbindelse med et skift af dyretype som hovedregel krav om en reduktion af antallet af dyreenheder med 50 %. Det følger af § 14, stk. 3. For hvert af de staldafsnit, som anmeldelsen af skift i dyretype omfatter, skal antallet af dyreenheder således halveres.

Af stk. 4 fremgår dog, at følgende skift kan ske alene med en reduktion på 30 %

 • ­skift til ammekvæg, får eller geder fra andet kvæg end malkekøer eller fra andre svin end slagtesvin,
 • ­skift til kvier fra malkekøer eller
 • ­skift til smågrise fra slagtesvin.

Af stk. 5 fremgår, at der ikke er krav om reduktion ved

 • ­skift til kvier, får eller geder.

Ved ændringer i produktionsformen stilles også krav om en reduktion af antal dyreenheder efter reglerne i stk. 3-5. Det skal dog her tilføjes, at en mindre ændring af f.eks. afgangsvægten for slagtesvin, smågrise eller slagtekalve i forhold til angivelserne i retsgrundlaget ofte kan betragtes som en bagatel, der kan foretages umiddelbart, så længe antallet af dyreenheder er uændret, jf. afklaringsnotatet.

Beregningseksempel:

Et husdyrbrug har et staldafsnit, hvor der produceres 500 slagtesvin (30-112 kg) på baggrund af en anmeldelse af 2003. Der ønskes ændret til en produktion af smågrise.

Ved beregningen tages udgangspunkt i omregningsfaktoren på anmeldelsestidspunktet i 2003 (bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002). Her var følgende gældende:

 • Smågrise (7,2-30 kg) : 175 pr. dyreenhed
 • Slagtesvin (30-100 kg) : 36 pr. dyreenhed.
 • Fra 7,2-40 kg: 4.000 kg tilvækst beregnes til 1 DE
 • Over 87 kg: 2.000 kg tilvækst beregnes til 1 DE

Der kan derved beregnes en eksisterende produktion på 500/36 + 500*12/2000 = 16,89 DE

Ved skift til smågrise skal antallet af dyreenheder reduceres med 30 % jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 4, nr. 3. Således kan der anmeldes 11,82 DE smågrise svarende til en produktion på 2.069 smågrise (7,2-30 kg). Ved anden ønsket vægtgrænse skal korrigeres herfor med 4.000 kg tilvækst pr. 1 DE op til 40 kg. I realiteten kan stalden sandsynligvis bruges fuldt ud, da der normalt kan produceres 5,7 slagtesvin pr. m2 svarende til et pladsbehov for 88 m2. Pladskravene er anderledes for smågrise, hvor der normalt kan produceres 19,8 smågrise pr. m2, således kræver de færre dyreenheder svarende til 2.069 smågrise et større areal på 104 m2. Det vil afhænge af husdyrbrugets retsgrundlag, om det vil være lovligt at have 2.069 smågrise, idet der ikke må inddrages staldafsnit, hvor det ikke vil være lovligt at have dyr, f.eks. fordi produktionsretten er bortfaldet som følge af kontinuitetsreglerne.

Øvrige krav (§ 14, stk. 7)

De anmeldte skift m.v. skal i øvrigt ske inden for rammerne af husdyrbrugets retsgrundlag, og der må ikke foretages andre godkendelsespligtige ændringer m.v., herunder renovering af staldene, f.eks. ændringer i gulvprofil.