02-10-2017, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 7, § 17-19

Opbevaring af ensilage og ludning af halm

§ 17

Saftgivende ensilage, herunder ensilage af roetop, roeaffald og ikke-forvejret græs, skal opbevares i et ensilageopbevaringsanlæg.

Ikke-saftgivende ensilage skal opbevares i enten et ensilageopbevaringsanlæg eller indpakket i vandtæt materiale (uåbnede wrapballer) eller på markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder. Det betyder, at der i den efterfølgende vækstsæson skal etableres en afgrøde der kan optage næringen fra ensilageopbevaringen og eventuelle ensilagerester.

For information om, hvad der forstås ved ikke-saftgivende ensilage henvises til 
Notat af 7. september 2000 vedrørende ikke saftgivende ensilage.

Åbnede wrapballer må dog midlertidigt henligge uden for ensilageopbevaringsanlæg og markarealer, hvor næringsstofferne fra ensilagerester og lignende kan optages af de efterfølgende afgrøder, mens wrapballerne er i anvendelse, når følgende betingelser er opfyldt:

1) De åbnede wrapballer skal opbevares på en måde, hvor der ikke er fare for afstrømning af ensilagesaft til vandløb, herunder dræn, søer større end 100 m2 og kystvande
2) Ensilagerester på arealet skal fjernes efter anvendelse af de enkelte wrapballer
3) Opsamlede ensilagerester skal opbevares som anden ensilage eller fast gødning.

Indretning af ensilagepladser og ensilagesiloer

§ 18

Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen. Ensilagesaft skal bortledes gennem dertil indrettede afløb.

Ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 meter høj mur eller en 2 meter bred randbelægning. 

De 2 meter randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Ensilageopbevaringsanlæggets bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

Ensilageopbevaringsanlæggets bund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede ensilage.

Reglerne om indretning af ensilagepladser og ensilagesiloer i bekendtgørelsens § 18 gælder ikke for anlæg, der er etableret før den 1. august 2002, og som udelukkende anvendes til opbevaring af ikke-saftgivende ensilage, jf. overgangsbestemmelsen i § 86, stk. 3.

Forbud mod ludning af halm

§ 19

Der må ikke anvendes ammoniak til ludning af halm. Dette krav er indført som en del af implementeringen af ammoniakhandlingsplanen fra 2001.

Fravigelse af forbuddet mod ludning af halm i år med meget nedbør

I år med meget nedbør fraviges forbuddet mod ludning af halm dog efter kriterier fastsat i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Det er nedbørsmængden i de af DMI (Danmarks Metrologiske Institut) afgrænsede regioner, der er afgørende for, om forbuddet konkret fraviges i det pågældende år.

Forbuddet mod ludning af halm med ammoniak gælder ikke i kommuner, der helt eller hovedsageligt er beliggende inden for en af Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) afgrænset region, når der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har været mere end 14 nedbørsdøgn, hvor døgnnedbøren har været større end eller lig med 0,1 mm nedbør i den pågældende region ifølge opgørelser og definitioner fra DMI.

Hvilken DMI-region hører de enkelte kommuner under?

DMI’s regioner følger ikke helt kommunegrænserne. Derfor har Miljøstyrelsen udarbejdet en liste, der viser, hvilken region de enkelte kommuner hører til.

Listen findes i 
notat af 2. juli 2012 (revideret 24. september 2012) om regler om ludning af halm og forlængelse af udbringningsperioden for flydende husdyrgødning pr. 1. august 2012.

Annoncering af fravigelse af forbuddet mod ludning af halm

Miljøstyrelsen annoncerer på internettet, hvilke kommuner der det pågældende år er omfattet af 1. pkt.

Miljøstyrelsen annoncerer på sin hjemmeside, når betingelserne for at fravige forbuddet er opfyldt i en DMI-region, og hvilke kommuner der er omfattet det pågældende år.

Forbuddet fraviges, når kriterierne vedrørende nedbørsmængder er opfyldt, og er således ikke afhængig af, at Miljøstyrelsen har annonceret, at det er tilfældet. Miljøstyrelsens annonceringer er således af oplysende karakter og ikke rettighedsskabende.