02-10-2017, version 1
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen,     Kapitel 5

Uhygiejniske forhold ved hold af kæledyr

§ 12

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 4 regulerer gener, forurening og risiko for forurening forbundet med ikke-erhvervsmæssigt dyrehold.

Miljøaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 5 regulerer uhygiejniske forhold.

Hvis kommunen skønner, at et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold f.eks. hold af kæledyr i bure indendørs indebærer en nærliggende risiko for uhygiejniske forhold, kan kommunen udstede påbud over for aktiviteten med dyreholdet efter bekendtgørelsens § 12, stk. 2.

Kommunale forskrifter

§ 20

For at forebygge forurening eller uhygiejniske forhold kan kommunen, eventuelt inden for nærmere angivne geografiske områder i kommunen, udstede lokale forskrifter bl.a. om dyrehold som nævnt under § 8, stk. 2, i byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig- og erhvervsformål.

Forskrifterne kan indeholde forbud mod visse former for dyrehold i bestemte områder.

Kommunen skal offentliggøre udstedte forskrifter. Offentliggørelsen kan ske udelukkende digitalt, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 3 og miljøbeskyttelseslovens § 18, stk. 2.

Kommunens udstedelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

En udstedt forskrift er ikke til hinder for, at kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1-4, kan stille krav om yderligere forureningsbegrænsende foranstaltninger end angivet i forskriften.