02-10-2017, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 15

Krav om anmeldelse, §§ 70 og 71

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler gælder som udgangspunkt generelt og skal iagttages umiddelbart. Forinden visse dispositioner er der dog krav om anmeldelse til kommunen, som betyder, at den pågældende disposition først må udføres, hvis der er gået to uger fra anmeldelsen, og kommunen ikke forinden har gjort indsigelse. Anmeldelsen skal indeholde forskellige oplysninger og dokumentation for, at kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsen er iagttaget.

Kravet om anmeldelse af anlæg m.v.

Der gælder krav om forudgående anmeldelse af anlæg efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70 i følgende tilfælde:

- etablering af fast placerede husdyranlæg, dvs. navnlig stalde og permanente læskure

- etablering af gødningsopbevaringsanlæg, dvs. navnlig møddingpladser og gyllebeholdere

- etablering af ensilageopbevaringsanlæg, dvs. navnlig ensilagepladser, køresiloer/plansiloer og tårnsiloer

- udvidelse eller ændring af ovennævnte husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg, som indebærer ændringer i forhold til tidligere fremsendte oplysninger om:

  • anlæggets indretning og drift i forhold til overholdelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler om indretning, herunder styrke, tæthed og bestandighed, herunder ændringer af oplysninger givet på bygge- og       konstruktionstegninger, driftsforskrifter m.v.
  • anlæggets placering i forhold byzone, naboer, vandforsyningsanlæg, veje m.v., og
  • husdyranlæggets anvendelse, indretning og drift for så vidt angår dyrearter og -typer, produktionsarealets størrelse i m2 og staldsystem.

Ved etablering af anlæg forstås navnlig opførelse af nye bygninger, indretninger m.v. til opbevaring af gødning eller ensilage eller opførelse af stalde, permanente læskure, løbegårde med fast bund m.v. Hvis en bygning m.v., der ikke hidtil har været brugt til stald, indrettes hertil, vil der også være tale om etablering af et husdyranlæg. Det er alene etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, der som udgangspunkt er omfattet krav om anmeldelse, jf. dog lige nedenfor.

Derimod kræver eksempelvis etablering af et udegående dyrehold, der ikke skal have adgang til stalde m.v. ikke anmeldelse efter bestemmelsen. Tilsvarende forudsætter etablering af et oplag, f.eks. oplag af ensilage i wrapballer eller en markstak ikke anmeldelse efter bestemmelsen. Reglerne for placering, flytning m.v. gælder umiddelbart og skal naturligvis overholdes, men der er ikke krav om forudgående anmeldelse.

Herudover skal der ske anmeldelse vedrørende erhvervsmæssigt dyrehold i følgende tilfælde:

  •  udvidelse eller ændring af et erhvervsmæssigt dyrehold, der etableret før 1. august 2017, første gang dyreholdet udvides eller ændres den 1. august 2017 eller senere, jf. § 70, og
  • etablering, udvidelse og ændring af et erhvervsmæssigt dyrehold i form af hundehold, jf. § 71.

For ejendomme, hvor der den 1. august 2017 er stalde m.v. med eksisterende dyrehold, skal der ske anmeldelse, før dyreholdet udvides eller ændres, selvom udvidelsen eller ændringen sker i eksisterende anlæg. Herved får kommunen opdateret viden om produktionsarealet, dyretyper m.v. for ejendomme med dyrehold, der er etableret efter tidligere gældende regler. Forudsat der ikke er hindringer for det anmeldte, vil efterfølgende udvidelser og ændringer, som ikke indebærer ændringer i forhold til det anmeldte, herunder ændringer i dyreart og -type, produktionsarealets størrelse, staldsystem m.v., kunne ske uden fornyet anmeldelse.

§ 71 indeholder en særlig regel om anmeldelse af erhvervsmæssigt hundehold. Reglen supplerer anmeldelse efter § 70. I det omfang, der etableres anlæg til brug for hundeholdet, følger det anmeldereglen i § 70. Efter § 71 er der også krav om anmeldelse af etablering, udvidelse og ændring af selve hundeholdet i øvrige tilfælde.

Anmeldelsens form og indhold

Der er ikke efter bekendtgørelsen krav til anmeldelsens form, og der er ikke krav om, at anmeldelsen skal indsendes digitalt. Det ligger dog forudsætningsvis i ordningen, at anmeldelsen skal være skriftlig. Kommunen kan bestemme, at anmeldelse skal ske på særlige skemaer udarbejdet af kommunen.  Kommunen vil kunne vejlede om og – typisk på sin hjemmeside – oplyse nærmere om, hvortil anmeldelse skal sendes, og om der er særlige skemaer m.v. til brug for anmeldelsen.

De indholdsmæssige krav til anmeldelsen fremgår af § 70, stk. 2, og § 71, stk. 2, og indebærer i hovedtræk et krav om, at anmeldelsen indeholder dokumentation for, at det anmeldte anlæg etableres, udvides eller ændres i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen om indretning og drift henholdsvis kravene til placering i husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrbrugloven.  Samtidig skal anmeldelsen indeholde tilsvarende oplysninger om eksisterende anlæg på ejendommen, som ikke er givet til kommunen i forbindelse med tidligere anmeldelser m.v.

Det er centralt i anmeldelsen, at kommunen får oplysninger om de husdyranlæg, der er eller – som med anmeldelsen kan komme – på ejendommen, herunder produktionsarealets størrelse, staldsystemer og dyrearter og -typer. Endvidere skal det fremgå, at kravene til indretning og drift, f.eks. krav til fast bund, indretning af afløb m.v., kan overholdes. Hvis der tidligere er givet de nødvendige og relevante oplysninger, vil der kunne henvises til disse.

Efter § 70, stk. 2, skal en anmeldelsen om etablering, udvidelse eller ændring af anlæg indeholde dokumentation for, at reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsens §§ 9-28 er overholdt. Dette skal ses i sammenhæng med, at anmeldelsen skal omfatte de for anlægget relevante målfaste tegninger, herunder evt. konstruktions- og byggetegninger og driftsforskrifter. For så vidt angår kravene til placering skal anmeldelsen indeholde angivelse af anlæggets placering på kort eller fremlæggelse af dispensation.

Forholdet til husdyrbruglovens godkendelses- og tilladelsesordning

Anmeldereglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen har primært til formål at sikre kommunen forudgående kendskab til etablering, udvidelse eller ændring af anlæg, dels som grundlag for kommunens tilsynsvirksomhed og påbudsmuligheder, dels af hensyn til at kunne reagere forudgående, hvis en ønsket etablering, udvidelse eller ændring af et anlæg vil være i strid med husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Ordningen kan derved medvirke til at forebygge evt. forurening, gener m.v. gennem indsigelsesmuligheden og evt. nærmere vejledning. Kommunen vil også kunne blive opmærksom på og vejlede om, at en anmeldt etablering, udvidelse eller ændring evt. udløser pligt til af indhente godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, herunder at der i stedet vil kunne ske anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens afsnit IV.

Hvis etableringen, udvidelsen eller ændringen kræver godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 10-18, skal ansøgning eller anmeldelse i stedet indgives efter reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, herunder med de oplysninger der ellers skulle have været givet i anmeldelsen efter husdyrgødningsbekendtgørelsen, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70, stk. 5. I så fald påser kommunen iagttagelsen af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler samtidig med behandlingen af ansøgningen om godkendelse eller tilladelse eller anmeldelsen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Ansøgningen eller anmeldelsen skal i givet fald indgives via husdyrgodkendelse.dk.

Anmeldelse efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70 har herved navnlig selvstændig betydning for ejendomme, hvor der ikke er et produktionsareal, hvor ejendommens produktionsareal ikke overstiger tilladelsesgrænserne i husdyrbruglovens § 16 b og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7 samt tilfælde i øvrigt, hvor der ikke er krav om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Se herved f.eks. vejledningen om godkendelsespligt og tilladelseskrav og vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 4.

Hvis kommunen ud fra anmeldelsen vurderer, at gennemførelse af det anmeldte vil medføre væsentlig forurening, uhygiejniske forhold eller nærliggende risiko herfor, kan kommunen forhåndstilkendegive muligheden for meddelelse af påbud om ophør eller begrænsning af aktiviteten over for anmelderen, jf. husdyrbruglovens § 42. Tilkendegivelsen som sådan er ikke retligt bindende, men den vil efter omstændighederne kunne have betydning for indholdet og omfanget af et efterfølgende konkret påbud, herunder hvilke foranstaltninger der vil kunne påbydes gennemført. Se i øvrigt vejledningen om påbud, forbud og revurdering.

Kommunens indsigelse og evt. afgørelse

Den anmeldte etablering, udvidelse eller ændring må først påbegyndes 2 uger kommunens modtagelse af anmeldelsen. Hvis kommunen gør indsigelse inden for 2 ugers-fristen, må det anmeldte først udføres, når kommunen positivt har meddelt afgørelse herom.

Ved modtagelse af en anmeldelse må kommunen således i første omgang påse, at anmeldelsen indeholder de nødvendige oplysninger og tilstrækkelig dokumentation som foreskrevet i § 70, stk. 2, og § 71, stk. 2. Hvis det ikke er tilfældet, eller hvis det anmeldte i øvrigt synes at stride mod bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen, gør kommunen indsigelse. Hvis der mangler oplysninger i sagen, eller der hindringer for det anmeldte, må anmelderen i dialog med kommunen supplere anmeldelsen eller tilpasse sit projekt m.v., således at kommunen kan meddele afgørelse om, at der ikke længere er grundlag for indsigelsen, og at det anmeldte dermed kan udføres. Hvis hindringen og dermed indsigelsen ikke kan fjernes, kan det anmeldte ikke udføres.