02-10-2017, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 13 og 14

Harmoniregler

§ 43

Harmonikravet er udtryk for et krav om harmoni mellem gødning og udbringningsareal. Som hovedregel må der samlet højst udbringes husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 170 kg N pr. ha harmoniareal pr. planperiode.

Kvægundtagelsesbrug må dog udbringe husdyrgødning og anden organisk gødning i mængder svarende til 230 kg N pr. ha harmoniareal pr. planperiode. Ved kvægundtagelsesbrug forstås bedrifter, som producerer husdyrgødning med mindst 300 kg kvælstof pr. planperiode, hvoraf mindst 2/3 er fra kvæg, og som i gødningsregnskabet har tilkendegivet, at de i den pågældende planperiode benytter kvægundtagelsen. Et kvægundtagelsesbrug skal overholde de betingelser, der er nævnt i husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 2. Bedrifter, der deltager i en produktionsmæssig sammenhæng med kvægundtagelsesbrug, er ligeledes omfattet af bestemmelsen. Økologisk autoriserede bedrifter kan ikke benytte kvægundtagelsen.
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med harmonireglerne. For vejledning om harmonireglerne henvises til Vejledning om gødsknings- og harmoniregler.

Fosforlofter og fosforregnskab

§§ 44-69

Fra planperioden 2017/2018 er der indført lofter for udbringning af fosfor fra både organisk gødning og handelsgødning. Fastsættelse af fosforloftet for en landbrugsbedrift er afhængig af, hvilke typer og mængder af gødning, der udbringes på bedriften. Fosforloftet kan øges ved gennemsnitlige fosfortal (P-tal) på under 4,0 på bedriftens harmoniarealer.

Fosforlofterne skal både varetage miljøhensynet fra de skærpede harmonikrav, der være gældend før 1. august 2017, (der også indirekte regulerede mængden af udbragt fosfor fra husdyrgødning) og kravene til fosforoverskud i miljøgodkendelser og tilladelser meddelt før 1. august 2017.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om loftet for udbringning af fosfor på virksomheder, der er registreret i Register for gødningsregnskab, gennem gødningsregnskaberne, der med virkning fra den 1. august 2017 indeholder et fosforregnskab. For vejledning henvises til Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler, hvor de nærmere regler om opgørelse af bedriftens fosforloft og fosforregnskabet fremgår.

Kommunerne udfører tilsynet med reglerne om fosforlofter på bedrifter, der ikke er registreret i Register for gødningsregnskab. Der er ikke krav om udarbejdelse af fosforregnskab for disse bedrifter.