02-10-2017, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 12, §§ 37-42 og bilag 3.

Husdyrefterafgrøder

Kravet om husdyrefterafgrøder er målrettet oplande, som afvander til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, hvor der siden 2007 er sket en stigning i anvendelsen af organisk gødning. Kravet til jordbrugerne om etablering af ekstra efterafgrøder stilles for at kompensere for den øgede udvaskning stigningen ellers vil afstedkomme. Kravets størrelse afhænger af, hvor stor stigningen har været og mængden af udbragt husdyrgødning, jf. bilag 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Fra 2018 vil kravet om husdyrefterafgrøder også være målrettet kystvandoplande med indsatsbehov i henhold til vandområdeplanerne.

Kravet om husdyrefterafgrøder gælder for virksomheder, der er registreret i Register for gødningsregnskab, der har et efterafgrødegrundareal på 10 ha eller derover og som anvender mindst 30 kg N fra organisk gødning pr. ha harmoniareal. Husdyrefterafgrødekravet gælder uafhængigt af, om virksomheden er omfattet af en miljøgodkendelse eller ej. Økologiske jordbrugsvirksomheder er ikke omfattet af husdyrefterafgrødekravet.

Husdyrefterafgrøderne administreres og kontrolleres sammen med de pligtige efterafgrøder i medfør af gødskningsloven som ét samlet efterafgrødekrav og kan erstattes af gældende alternativer f.eks. kvotereduktion, tidlig såning og mellemafgrøder. Efterafgrøderne kan desuden overføres til en anden jordbrugsvirksomhed eller en senere planperiode.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen udfører tilsynet med reglerne om husdyrefterafgrøder. For vejledning henvises til 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler eller Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside, hvor der foreligger nærmere informationer om, hvordan den enkelte virksomheds husdyrefterafgrødekrav kan opgøres.

Et kort over oplandene til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder kan ses i MiljøGIS.