02-10-2017, version 1
Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Husdyrgødningsbekendtgørelsen, kapitel 11

Anvendelse af affald til jordbrugsformål

Med virkning fra 1. august 2017, er reglerne for anvendelse af affald til jordbrugsformål for så vidt angår de bestemmelser, der omhandler tilførsel af næringsstofferne, kvælstof og fosfor, overført til  husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Regler vedrørende analyse af tungmetaller og miljøfremmede organiske stoffer i affald, krav til hygiejnisering mv. forbliver i bekendtgørelsen om anvendelse affald til jordbrugsformål (slambekendtgørelsen). Derudover forbliver regler om opbevaring af affald, der skal anvendes til jordbrugsformål ligeledes i slambekendtgørelsen.

I praksis betyder det, at anvendelse for affald til jordbrugsformål skal følge husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11, og vejledning herom fremgår af den generelle vejledning til bekendtgørelsens kapitel 11. Dette skal ses i sammenhæng med de øvrige regler vedr. prøvetagning mv. i slambekendtgørelsen. Dette medfører en forenklet procedure ved den kommunale sagsbehandling ved anmeldelse af udbringning af affald til jordbrugsformål. 

Fremsendelse af deklaration og kort

Ved leverancer af affald skal enhver affaldsproducent, ifølge slambekendtgørelsen, jf. § 14, indgå aftale om leverance af affald samt udarbejde en deklaration, der følger affaldet og svarer til dette.

Ved indgåelse af aftale om levering af affald til bruger skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen, deklaration samt kort med angivelse af, hvor affaldet forventes udspredt, til brugers kommune senest 8 dage før første levering.

Ved aftale om levering af affald til husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg skal affaldsproducenten sende kopi af leveringsaftalen og deklaration til kommunen for det husdyrgødningsbaserede biogasanlæg eller behandlingsanlæg senest 8 dage før første levering.

Fremsendelse af markkort

Anvendelse af affald til jordbrugsformål reguleres fremadrettet på bedriftsniveau og ikke på markniveau som hidtil. Der er dog fortsat behov for en sikring af, at anvendelse af affald til jordbrugsformål ikke giver anledning til forurening af grund- og overfladevand. Derfor skal kommunen registrere på hvilke arealer, affaldet specifikt udbringes på.

Af § 26 i slambekendtgørelsen fremgår det at brugeren af affaldet senest 31. marts hvert år skal fremsende markkort og kort med angivelse af udspredningsarealer til kommunalbestyrelsen i brugers kommune. Denne meddelelsespligt gælder kun i de tilfælde, hvor bruger modtager affald i mængder, der overstiger 10 tons tørstof pr. år.

Anvendelse af afgasset biomasse indeholdende affald på landbrugsjord

Afgasset biomasse, der indeholder mere end 25 % affald, skal overholde reglerne i slambekendtgørelsen.

Ved et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg forstås ifølge slambekendtgørelsens § 4, nr. 6, et biogasanlæg, der er baseret på minimum 75 pct. husdyrgødning eller vegetabilsk biomasse. Anvendelse af afgasset biomasse fra husdyrgødningsbaseret biogasanlæg følger reglerne for anvendelse af husdyrgødning, som fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens kapitel 11. Husdyrgødningsbaserede biogasanlæg er således fritaget fra kravet om at lade affaldet være omfattet af en deklaration, der ellers skal sendes til brugers kommune senest 8 dage før levering til bruger.  Dog skal det affald, der anvendes i et husdyrgødningsbaseret biogasanlæg stadig følge reglerne i bekendtgørelsen om anvendelse af affald til jordbrugsformål for så vidt angår prøvetagning, analyser og deklaration forud for levering til biogasanlæg.

Afgasset biomasse fra et ikke husdyrgødningsbaseret biogasanlæg skal følge reglerne om fremsendelse af deklaration til brugers kommune senest 8 dage før levering til bruger, og skal derudover følge husdyrgødningsbekendtgørelsens anvendelsesregler (kap. 11) som beskrevet ovenfor.

Kommunen kan som tilsynsmyndighed meddele påbud om afhjælpende foranstaltninger, hvis anvendelse eller opbevaring af affald giver eller kan give anledning til ikke uvæsentlige gener eller forurening, jf. § 30 i bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål. I forhold til afgasset biomasse, der er baseret på mindre end 75 pct. husdyrgødning eller baseret på vegetabilsk biomasse, og som dermed ikke følger reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, er det således et konkret skøn hos kommunen, der afgør, om der er tale om  væsentlige påvirkninger på miljøet fra anvendelsen af afgasset biomasse.

Fosforlofter for anvendelse af affald til jordbrugsformål

Anvendelse af affald til jordbrugsformål er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om harmoniregler, fosforarealkrav og fosforlofter. En generel vejledning til dette fremgår af Landbrugs- og Fiskeristyrelsens vejledning om gødsknings- og harmoniregler.  Dette betyder bl.a. at udbragt fosfor med affald på landbrugsjord fremadrettet skal fremgå af Gødningsregnskabet og dermed indgå i bedriftens samlede fosforregnskab.

Kommunalbestyrelsen i brugers kommune, hvor der udbringes affald skal derfor ikke længere monitorere og føre kontrol med mængden af udbragt fosfor med affald, da denne kontrol foretages af Landbrugs og Fiskeristyrelsen som en del af kontrol med Gødningsregnskabet.

Fosforloftet for udbringning af affald til landbrugsjord er fastsat til 30 kg fosfor pr. ha. pr. år.  Indtil 1. august 2017 var det tilladt at at tilføre 90 kg fosfor pr. ha hvert tredje år. Denne praksis er efter 1. august 2017 ikke  længere mulig, da fosforlofterne beregnes på årligt og bedriftsniveau. Dette er imidlertid ikke til hinder for, at eksempelvis 1/3 af bedriftens arealer i en planperiode tildeles 90 kg fosfor det enkelte år, såfremt 2/3 af bedriftens arealer i den samme planperiode ikke tilføres fosfor, således at der som gennemsnit på bedriften højst tilføres 30 kg fosfor pr. ha.  Fosfortilførslen til bedriftens arealer begrænses af bedriftens gennemsnitlige fosforloft. En landmand der anvender (producerer og modtager) en blanding af flere typer af gødning herunder affald, bliver bedriftens fosforloft beregnet som et vægtet gennemsnit af de anvendte typer af gødning.