02-10-2017, version 1
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen, kapitel 10, § 17

Anmeldeordning for emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin)

 

Kort om anmeldeordningen

Det er muligt på nærmere angivne betingelser at foretage udvidelse af antallet af slagtesvin i eksisterende stalde efter anmeldelse. Ordningen kan alene benyttes ved udvidelser af husdyrbrug, der er tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, og ordningen vil kun gælde frem til og med 31. juli 2018, hvorefter den forventes ophævet. Ordningen er i vidt omfang en videreførelse af en tidligere anmeldeordning, der gjaldt før 1. august 2017, efter den dagældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 30.

Muligheden for at anmelde udvidelser betyder bl.a., at husdyrbruget forbliver reguleret af den eksisterende godkendelse eller tilladelse. Der skal således ikke af den grund søges om en godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b af hele husdyrbruget, hvilket ellers vil følge af den ændring af husdyrbrugloven, der trådte i kraft den 1. august 2017.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningerne kan alene bruges af husdyrbrug, der har en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Hvilke betingelser skal opfyldes?

I eksisterende stalde er det muligt efter anmeldelse at udvide antallet af slagtesvin inden for det vægtinterval, der er fastsat i det eksisterende retsgrundlag. Der gælder en række betingelser, der er beskrevet nedenfor. Herudover skal i øvrigt den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen, reglerne om placering af anlæg m.v. i husdyrbruglovens kapitel 2 m.v. generelt iagttages ved anmeldelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Betingelser for anvendelse af anmeldeordningen:

 1.      IE-stipladsgrænsen må ikke overskrides (§ 17, stk. 3)

Det er ikke muligt at gå fra at være et ikke IE-husdyrbrug til at blive et IE-husdyrbrug ved en anmeldelse. For at sikre at husdyrbruget ikke via det anmeldte overskrider IE-stipladsgrænsen, må udvidelsen eller ændringen ikke medføre, at antallet af stipladser overstiger 2.000 pladser til fedesvin (slagtesvin over 30 kg), jf. § 16 a, stk. 2, nr. 2, i husdyrbrugloven. Hvis husdyrbruget i forvejen har over 2.000 stipladser, er husdyrbruget allerede godkendt efter de tidligere gældende regler om godkendelse af IE-husdyrbrug i husdyrbruglovens § 12, og de vil ikke være omfattet af begrænsningen i bekendtgørelsens § 17, stk.3.

 1.      Afstandskrav til natur (§ 17, stk. 4, nr. 1)

Antallet af slagtesvin må ikke udvides i staldafsnit, der ligger i en afstand på mindre end 100 m til kategori 1-, 2- og 3-natur. Udvidelser af dyreholdet i staldafsnit, der måtte være placeret i kategori 1- og 2-natur, er umiddelbart omfattet af forbuddet i husdyrbruglovens § 7, stk. 1. For tilladelser og godkendelser efter tidligere regler i lovens §§ 10-12, som er meddelt på grundlag af en ansøgning indsendt før den 10. april 2011, vil der ikke være taget højde krav til totaldeposition til kategori 1- og 2-natur. Betingelsen er derfor skærpet i relation til disse, idet der her skal være mindst 600 m til kategori 1- og 2 natur.

Det er en forudsætning, at udvidelsen sker i eksisterende stalde. Når antallet af slagtesvin øges, kan det forekomme, at der inddrages andre lovlige produktionsarealer i de enkelte staldafsnit end de, der anvendes på tidspunktet for anmeldelsen. Der skal være tale om lovlige produktionsarealer i staldafsnit, hvor afstandskravene overholdes, jf. ovenfor. Med lovlige produktionsarealer menes, at de pågældende arealer lovligt kan anvendes indenfor rammerne af den gældende tilladelse eller godkendelse, herunder at retten til at anvende arealerne ikke er begrænset via vilkår i det eksisterende retsgrundlag eller er bortfaldet som følge af kontinuitetsreglerne. Produktionsarealerne vil alene være bortfaldet som følge af kontinuitetsreglerne, såfremt der har været tale om en produktion af færre dyr (DE), end angivet i tilladelsen/godkendelsen. Hvis produktionsarealer i et staldafsnit således ikke har været anvendt på grund af øget effektivisering, men hvor produktionen målt i antal dyr (DE) er opretholdt på samme niveau, antages produktionsarealerne ikke at være bortfaldet som følge af kontinuitetsreglerne.

 1.      Samlet vægt på stald må ikke øges (§ 17, stk. 4, nr. 2)

For at sikre mod øgede lugtgener er det en betingelse, at den samlede vægt af slagtesvin på stald i hvert staldafsnit ikke øges i forhold til den samlede vægt på stald, som er godkendt eller tilladt.  Den samlede vægt beregnes som antallet af m2 produktionsareal ganget med gennemsnitsvægten pr. slagtesvin på stald. Gennemsnitsvægten fremkommer som hovedregel som et gennemsnit af indgangsvægt og afgangsvægt. Hvis der er i godkendelsen eller tilladelsen er fastsat et interval for afgangsvægten med tilsvarende justering af det maksimalt tilladte antal dyr, tages der ved beregningen af gennemsnitsvægten udgangspunkt i den godkendte eller tilladte produktion, der medfører den største samlede vægt.

Dette regnestykke kan ikke udføres i husdyrgodkendelse.dk, men skal foretages på anden måde, f.eks. i et regneark eller lign., og vedlægges ansøgningen.

 1.      N ab dyr (§ 17, stk. 4, nr. 3)

Husdyrproduktionen i hvert staldafsnit må endvidere ikke udvides således, at N ab dyr ifølge normtallene fra 2016/2017 for den samlede produktion af slagtesvin i de pågældende staldafsnit overstiger N ab dyr anvendt på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet.

N ab dyr ifølge normtal 2016/17 er 2,90 kg N for vægtintervallet 31-110 kg, og kan for andre vægtintervaller beregnes med type 1 korrektionsformlen:

N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,92 + 0,1612 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

Hvis der er fastsat fodervilkår, skal N ab dyr på godkendelsestidspunktet i stedet fastsættes ved brug af type 2 korrektionsformlen, se nedenfor. Dette gælder dog kun, hvis fodervilkårene stadig har en effekt i forhold til at begrænse N ab dyr, dvs. hvis de indebærer krav om lavere N ab dyr, end hvis type 1 korrektionen anvendes.

Dette regnestykke kan ikke udføres i husdyrgodkendelse.dk, men skal foretages på anden måde, f.eks. i et regneark eller lign. og vedlægges ansøgningen, se hertil regneeksemplerne nedenfor.

N ab dyr på tilladelses- eller godkendelsestidspunktet findes ud fra ansøgningsåret, hvor N ab dyr fastlægges ud fra normtal fra Aarhus Universitet for det pågældende år. N ab dyr for de forskellige år fremgår nedenfor.

Beregning af N ab dyr ved type 1- og type 2-korrektion

Der skal foretages en obligatorisk korrektion for afvigende indgangs- og afgangsvægt (type 1-korrektion), og der skal foretages en obligatorisk korrektion for evt. fodervilkår, som på anmeldelsestidspunktet fortsat har en effekt (type 2-korrektion), se beregningseksempel 1 nedenfor.

1)      Beregning af N ab dyr ved type 1-korrektion

Er der ikke anvendt fodervilkår i tilladelsen/godkendelsen, kan N ab dyr pr. slagtesvin på godkendelsestidspunktet beregnes med den aktuelle type 1-korrektionsformel:

Januar 2007 – April 2011:

 •         N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (15,42 + 0,2072 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

April 2011 – September 2011 :

 •         N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,23 + 0,1872 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

Oktober 2011 – September 2012 :

 •         N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (12,77 + 0,1789 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

Oktober 2012 – September 2013 :

 •          N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,01 + 0,177 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

Oktober 2013 – September 2014:

 •         N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,77 + 0,1733 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

Oktober 2014 – September 2015:

 •         N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,777 + 0,1731 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

Oktober 2015 – September 2016:

 •         N ab dyr, kg = (afgangsvægt - indgangsvægt) x (13,39 + 0,168 x (afgangsvægt + indgangsvægt))/1000

2)      Beregning af N ab dyr ved type 2-korrektion

Hvis der er anvendt fodervilkår med afvigende råprotein og /eller foderforbrug i tilladelsen/godkendelsen, beregnes N ab dyr pr. slagtesvin på godkendelsestidspunktet med type 2-korrektionsligningen, som har været den samme i hele perioden:

((afgangsvægt –indgangsvægt) x FEsv pr. tilvækst x g råprotein pr FEsv /6250) –((afgangsvægt - indgangsvægt) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst)

Hvis der er godkendt et interval af afgangsvægte med tilsvarende justeringer af antal dyr, skal der tages udgangspunkt i den godkendte produktion med størst tilladt N ab dyr.

Beregningseksempel 1

I et staldafsnit er godkendt en årsproduktion på 500 slagtesvin (30-112 kg) pr. 1. marts 2012. I de følgende beregninger vises, hvilken forøgelse af produktionen, anmeldeordningen giver mulig for med og uden et vilkår om effektiv fodring, hvor der tænkes fastsat et vilkår om max. 2,8 FE pr. kg tilvækst og max. 140 g råprotein per FE. Der forudsættes uændret vægtinterval:

 •          Godkendt N ab dyr, normtal 2011/12 = (112 -30) x (12,77 + 0,1789 x (112 + 30))/1000 = 3,13 kg N ab dyr
 •          Godkendt N ab dyr, egne tal= ((112 –30) x 2,80 x 140/6250) –((112 -30) x 0,0296 kg N pr. kg tilvækst) = 5,14  – 2,43  = 2,72 kg N ab dyr
 •          N ab dyr normtal 2016/17, uændret vægt = ((112 -30) x (13,92 + 0,1612 x (112 + 30))/1000 = 3,02 kg N ab dyr

Maksimalt antal uden foderkorrektion ved godkendelse: 500*3,13/3,02 = 518 slagtesvin

Maksimalt antal med fodervilkår : 500 * 2,72/2,72 = 500 slagtesvin. (Divisor er laveste tal af N ab dyr ifølge fodervilkår eller ifølge normtal 2016/17)

Det fremgår heraf, at der kan anmeldes en udvidelse til 518 slagtesvin, hvis der ikke er fodervilkår. Hvis der er fodervilkår, som giver en lavere N-udskillelse end normen for 2016/2017, vil antallet af tilladte slagtesvin være uændret.

Der er krav om, at den anmeldte produktion ikke må overstige 350 kg pr. tilladt eller godkendt stiplads pr. år. Antallet af stipladser er fastlagt i tilladelsen eller godkendelsen i forbindelse med beregningen af lugt.

Beregningseksempel 2

I eksempel 1 kan antallet af stipladser være angivet til 125 (4 producerede slagtesvin pr. stiplads). Der må således ikke produceres mere end 350 * 125 = 43.750 kg pr. år i det pågældende staldafsnit. I situationen, hvor der ikke er fastsat fodervilkår, vil en forøgelse af produktionen til 518 øge den samlede tilvækst i staldafsnittet til 518 * 82 kg = 42.476 kg pr. år, hvilket vil holde sig indenfor rammen af dette krav.

 1.      Ingen godkendelsespligtige ændringer m.v. i øvrigt (§ 17, stk. 4, nr. 5)

Der må ikke i forbindelse med anmeldelsen gennemføres renoveringer eller andre ændringer af staldene, der kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b.