03-10-2017, version 1

Fastlæggelse af produktionsarealet

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2 samt bilag 3, pkt. C, nr. 1 og 2

Overordnet om produktionsarealet

Produktionsarealet er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. C, nr. 1, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 2. Ved fastlæggelsen af de arealer, der skal medregnes, følges husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens retningslinjer (§ 2, nr. 4, og bilag 3, pkt. C). Tommelfingerreglen er populært sagt, at det, der skal medregnes til produktionsarealerne, er de arealer, hvor dyrene opholder sig med ”ben og bagdel” mere end kortvarigt. Det er ikke afgørende, om der faktisk afsættes gødning på arealerne, herunder om dyrenes gødningsadfærd gør det sandsynligt eller usandsynligt, at der er gødning på hele eller dele af arealet. Der henvises i øvrigt til vejledningen om definitionen af produktionsareal.

Produktionsarealet er et centralt begreb i husdyrbruglovgivningen. Produktionsarealet er således den afgørende faktor i lovens definition af husdyrbrug og for kravet om godkendelse og tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b. Beregninger af ammoniak og lugtemissioner og fastsættelse af BAT-krav til reduktion af ammoniak skal foretages ud fra produktionsarealets størrelse.

Produktionsarealet som grundlag for regulering og beregninger af emissioner skal ses i lyset af faglig viden om, at ammoniakemissionen er mere afhængig af staldoverfladen end af antallet af dyr. De emissionsfaktorer, der er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A og B, bygger på emissionen pr. m2 pr. år fra de arealer, hvor dyrene opholder sig og i princippet kan afsætte gødning, og der er i høj grad taget udgangspunkt i de arealer, som medregnes i dyrevelfærdskravene.

Fastlæggelse af produktionsarealet i forbindelse med ansøgningen

Ansøgninger om godkendelse og tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b skal indgives digitalt via husdyrgodkendelse.dk. Ansøger skal for hvert staldafsnit oplyse om produktionsarealets størrelse og de dyretyper og/eller staldsystemer, der søges om på det pågældende produktionsareal. Produktionsarealets størrelse kan angives som bruttoarealet for de indtegnede staldafsnit, og der vil i givet fald ikke være behov for at afgrænse produktionsarealets størrelse nærmere.

I visse tilfælde vil ansøgeren imidlertid have ønske om, at der alene medregnes de arealer i produktionsarealet, som skal medregnes, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 1. Baggrunden herfor vil typisk være at begrænse den beregnede ammoniakemission fra husdyrbruget. Hvis der er arealer i det pågældende staldafsnit, som ikke skal medregnes i produktionsarealet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. C, nr. 1, skal ansøgningen indeholde angivelse af produktionsarealernes nærmere placering, omfang eller lignende, f.eks. ved at vedhæfte en (målfast) plantegning over staldindretningen eller anden illustrativ og dækkende tegning, der kan relateres direkte til det angivne produktionsareal, f.eks. en autocad-tegning med tydelig markering af produktionsarealets placering, benævnelse og udstrækning. Ved ikke at medregne alle arealer i et staldafsnit som produktionsarealer, ”låser” ansøger sig efter omstændighederne samtidig fast til en bestemt staldindretning. 

Efter indtastningen af oplysningerne om antal m2 henholdsvis den ansøgte dyretype og staldsystem eller flexgruppe (kombinationer af flere dyretyper og staldsystemer) sker beregningen automatisk i husdyrgodkendelse.dk ved at multiplicere antallet af m2 med de emissionsfaktorer, som er fastsat for de pågældende dyretyper og staldsystemer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A og B, idet der dog kan tages højde for effekten af valgt teknologi og perioder, hvor dyreholdet er udegående.

Ved ansøgningens indsendelse til kommunen vedlægges bl.a. de plantegninger, der dokumenterer ansøgerens angivelse af produktionsareal. Det er kommunens opgave at efterse dette i lyset af bekendtgørelsens regler. Såfremt kommunen ikke finder, at der gøres dækkende rede for produktionsarealets placering og udstrækning i ansøgningen, kan kommunen anmode om yderligere oplysninger.

Ved sagens afgørelse tages der samtidig stilling til produktionsarealet, der vil fremgå af sagens afgørelse, således husdyrbrugets grundlag for produktion m.v. er fastlagt entydigt, herunder også af hensyn til kommunens tilsynsarbejde.

Særligt om fastlæggelse af produktionsarealer for husdyrbrug etableret efter tidligere gældende regler

Husdyrbrug, der er tilladt eller godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, omfattes af krav om godkendelse eller tilladelse efter lovens § 16 a, stk. 1 eller 2, eller § 16 b, stk. 1, når de foretager udvidelser eller ændringer, der kan medføre forøget forurening eller andre virkninger på miljøet. Tilsvarende gælder det for husdyrbrug, der er etableret før 1. januar 2007, f.eks. på grundlag af en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, at kravet om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b udløses, når de foretager udvidelser og ændringer. Dette følger af overgangsbestemmelserne i § 10 i lov nr. 204 af 28. februar 2017 om ændring af bl.a. husdyrbrugloven.

Disse regler indebærer krav om godkendelse eller tilladelse af hele husdyrbruget. Derfor skal produktionsarealet fastlægges for såvel eksisterende som evt. nye stalde. Det kan således være en særlig udfordring at fastlægge produktionsarealerne i eksisterende stalde, fordi disse ikke som sådan er fastlagt i anmeldelser, tilladelser, godkendelser m.v. efter de før 1. august 2017 gældende regler, hvor den tilladte produktion vil være udtrykt i antal dyr/kg dyr m.v. Hvis der er en tilladelse eller godkendelse efter de tidligere gældende regler i husdyrbruglovens §§ 10-12 eller godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, vil der i tilknytning til godkendelsen eller tilladelsen typisk være plantegninger, kortmateriale eller lign., hvoraf staldindretningen fremgår, som kan bruges som grundlag for fastlæggelsen af produktionsarealet. Hidtidig drift af arealerne kan evt. også fremgå af tilsynsnotater.

Det er som udgangspunkt helt nødvendigt indledningsvis at fastlægge produktionsarealets størrelse, fordi det er afgørende for, om husdyrbruget er omfattet af godkendelsespligten i§ 16 a eller tilladelseskravet i § 16 b. Endvidere afhænger kravet om reduktion af ammoniak ved anvendelse af BAT af ammoniakemissionens – og dermed produktionsarealets størrelse. Endvidere er produktionsarealet for så vidt angår de eksisterende stalde væsentligt af hensyn til at nudriften i relation til beregning af merdepositionen til kategori 3-natur og meremissionen af lugt. Se om fastlæggelse af nudrift under vejledningen til kapitel 13.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen