16-11-2017, version 1
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsens, kapitel 4

 §§ 7 og 8

Generelt om kapitel 4

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 4 indeholder forskellige undtagelser m.v. fra husdyrbruglovens hovedregler om godkendelsespligt og tilladelseskrav,

Til sammenligning kan nævnes, at anmeldeordningerne i bekendtgørelsens afsnit IV også er en form for undtagelser til lovens ordning, idet en række udvidelser og ændringer af husdyrbrug, som ellers ville udløse krav om godkendelse eller tilladelse i stedet – på nærmere oplistede betingelser – kan gennemføres på baggrund af kommunens afgørelse om en anmeldelse.

Det, der skal godkendes eller tillades efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b er etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug. For at der er tale om et husdyrbrug, skal der være et samlet produktionsareal på ejendommen på mere end 100 m2. Det følger af definitionen af husdyrbrug i husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1, at der heri indgår alle de anlæg og øvrige driftsbygninger, der er på samme ejendom, dvs. stalde, læskure, hytter, gyllebeholdere, møddingpladser, plansiloer halmlader, kornsiloer m.v.  

Lovens udgangspunkt er således, at ejendomme med mere end 100 m2 produktionsareal er husdyrbrug, og at etablering af husdyrbrug kræver godkendelse eller tilladelse. § 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder en undtagelse herfra, idet tilladelseskravet i visse tilfælde er hævet til 175-300 m2 produktionsareal.

§ 8 indeholder en regel om, at visse udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, der består i etablering m.v. af mobile anlæg til dyr (dvs. anlæg uden produktionsareal), f.eks. hytter eller læskure, eller etablering af udegående dyrehold, ikke udløser krav om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.

Visse husdyrbrug kan have et større produktionsareal uden det udløser tilladelseskrav

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 7

Etablering af husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligt, kræver tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1. Det betyder, at tilladelseskravet udløses, når der etableres produktionsareal, der bevirker, at produktionsarealet på ejendommen samlet set overstiger 100 m2.

§ 7 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fraviger i visse tilfælde dette udgangspunkt, idet tilladelseskravet efter lovens § 16 b, stk. 1, først udløses, når der på en ejendom etableres mere end 175-300 m2 produktionsareal. De højere grænser, der er fastsat ud fra de pågældende dyrearter og -typers ammoniakemission, er:

­> 300 m2 produktionsareal, hvis der på husdyrbrugets produktionsarealer kun er vinteropstaldning af heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse

> 200 m2 produktionsareal, hvis der på husdyrbrugets produktionsarealer alene er heste

> 175 m2 produktionsareal, hvis der på husdyrbrugets produktionsarealer alene er heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse.

I alle andre tilfælde udløses tilladelseskravet, når der på en ejendom bliver mere end 100 m2 produktionsareal. Hvis der f.eks. på en ejendom ønskes etableret i alt 101 m2 produktionsareal, hvor det hele eller en del skal anvendes til svin, vil det kræve tilladelse efter lovens § 16 b, stk. 1.

Kravet om tilladelse til etablering af husdyrbrug knytter sig til produktionsarealet. At der på en ejendom i øvrigt holdes dyr, som ikke har et produktionsareal, (f.eks. kvæg, der er udegående hele åre), har ikke betydning. Det er alene produktionsarealet, der er afgørende. Hvad der forstås ved produktionsareal er nærmere beskrevet under vejledningen til kapitel 1.

 Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regulerer kun husdyrbrug, der er omfattet af godkendelsespligt eller tilladelseskrav. Ejendomme med dyrehold, som ikke er omfattet af tilladelseskrav m.v., fordi produktionsarealet er mindre end 100-300 m2 reguleres ikke af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Sådanne ejendomme reguleres derimod bl.a. af husdyrgødningsbekendtgørelsen og planlovens landzoneregler m.v.

 Der henvises i øvrigt generelt til vejledningen om emnet Godkendelsespligt og tilladelseskrav m.v.

 Vinteropstaldning

§ 7, nr. 3

Den hævede grænse til 300 m2 forudsætter, at der på husdyrbruget kun er produktionsareal til

heste, ammekvæg, geder eller får, der alene vinteropstaldes på dybstrøelse.

Den højere grænse for produktionsarealet ved vinteropstaldning omfatter kun opstaldning af heste, ammekvæg, geder og får. Ammekvæg skal forstås som fællesbetegnelse for såvel ammekøer som afkom fra ammekøer, uanset afkommet er småkalve, slagtekalve, kvier, stude eller tyre. Heste, geder og får er også omtfattet, uanset alder, køn, antal, vægt, race, anvendelse m.v. Det er uden betydning, om kun er én af disse dyrearter eller -typer, f.eks. kun slagtekalve, eller om der er flere, f.eks. både heste og geder.

Der må kun være produktionsareal til vinteropstaldning på husdyrbruget. Det betyder, at der kun må være dyr opstaldet i perioden fra den 1. oktober til den 15. maj. Der kan således etableres 300 m2 vinterstald til heste uden krav om tilladelse, forudsat der ikke er andre produktionsarealer på husdyrbruget. Derimod er det ikke muligt efter bestemmelsen at have 50 eller 100 m2 helårsstalde til heste og 200 m2 vinterstalde til heste, uden at tilladelseskravet udløses. 

Vinterstalden skal indrettes og drives som dybstrøelsesstald. I praksis er dybstrøelse formentlig også det almindeligste staldsystem til mindre besætninger med ammekvæg, heste, geder eller får. Ved andre staldsystemer, f.eks. ammekøer i sengestalde med spalter, vil tilladelseskravet i overensstemmelse med hovedreglen indtræde ved etablering af mere end 100 m2 produktionsareal.

Hesteejendomme

§ 7, nr. 2

Det højere  tilladte produktionsareal på 200 m2 uden krav om tilladelse forudsætter, at der på husdyrbruget kun er produktionsareal til heste. Alle heste er omfattet, uanset alder, køn, antal, vægt, race, anvendelse m.v.

 Der an således etableres 200 m2 hestestalde uden krav om tilladelse, forudsat der ikke er andre produktionsarealer på husdyrbruget. Hvis der f.eks. også er geder på ejendommen, udløses tilladelseskravet ved mere end 175 m2 produktionsareal i alt, jf. § 7, nr. 3. Hvis der på en ejendom er 125 m2 produktionsareal i form af hestestalde, er der således ikke noget tilladelseskrav, men ønskes et stiareal til slagtesvin, udløses kravet om tilladelse, uanset hvor få m2 stiareal, der er tale om, fordi tilladelsesgrænsen for svin er mere end 100 m2.

Heste, ammekvæg, geder og får på dybstrøelse

§ 7, nr. 1

Den højere grænse på 175 m2 forudsætter, at der på husdyrbruget kun er produktionsareal til heste, ammekvæg, geder eller får på dybstrøelse.

Disse betingelser svarer til to af betingelserne for vinterstaldsundtagelsen og er beskrevet under vejledningen.

Læskure, udegående dyrehold m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 8

På husdyrbrug kan der etableres, ændres eller udvides op til og med 100 m2 ikke fast placerede husdyranlæg, uden at det udløser krav om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse. Dette følger af § 8, stk. 1.

 Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med husdyrbruglovens regler om, at udvidelser og ændringer af husdyrbrug, der kan medføre forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, skal godkendes eller tillades. Etablering af mobile stalde og ikke fast placerede læskure eller hytter m.v. vil være ændringer af husdyrbruget, men § 8, stk. 1, bestemmer altså, at sådanne ændringer kan foretages uden videre, hvis disse anlæg samlet ikke overstiger 100 m2 i grundplan. Anlæggene skal indrettes, drives og placeres i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, herunder dennes §§ 8 og 9, og kravene til placering m.v. i husdyrbruglovens §§ 6-8.

Hvis grænsen på 100 m2 overskrides, vil der være tale om en udvidelse eller ændringen af husdyrbruget, der som udgangspunkt forudsætter godkendelse eller tilladelse.

Efter § 8, stk. 2, kan etablering, udvidelse eller ændring af afgræsningsdyrehold, der går ude hele året uden brug af husdyranlæg, kan ske uden godkendelse eller tilladelse. Bestemmelsen fastslår for så vidt, hvad der gælder for husdyrbrug, der er godkendt eller tilladt efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, idet sådanne godkendelser og tilladelser ikke indeholder vilkår om dyreholdets størrelse. Reglen har derfor navnlig betydning for andre husdyrbrug, der f.eks. har en godkendelse eller tilladelse efter de nu ophævede regler i husdyrbruglovens §§ 10-12, som indeholder vilkår om dyreholdets størrelse, idet også disse husdyrbrug kan etablere dyrehold til afgrænsning uden at det udløser krav om godkendelse eller tilladelse. Det er en betingelse, at afgræsningsdyreholdet er udegående hele året, og at der ikke skal etableres læskure m.v. (udover, hvad der er muligt efter § 8, stk. 1).

 

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere