22-12-2017, version 1
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Husdyrgodkendelsesbekendt-
gørelsen kapitel 8, § 15

Anmeldeordning for skift i miljøteknologi

Kort om anmeldeordningen

Det er muligt efter anmeldelse at skifte miljøteknologi i eksisterende stalde. Anmeldeordningen gør det muligt at udskifte en valgt teknologi i tilladelsen eller miljøgodkendelsen uden øvrige miljømæssige vurderinger eller beregninger.

Hvem kan bruge ordningen?

Anmeldeordningen gælder for husdyrbrug, som har en godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, en tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse eller en godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven.

Forholdet imellem det anmeldte skift i miljøteknologi og godkendelser/tilladelser

Husdyrbruget bevarer det retsgrundlag, der gælder for husdyrbruget som sådan, idet der alene skabes et nyt retsgrundlag for så vidt angår den teknologi, der udskiftes via anmeldeordningen.

Betingelser for at kunne anvende ordningen (§ 15, stk. 3)

Det er en betingelse, at den nye teknologi erstatter en teknologi, der indgår i husdyrbrugets godkendelse eller tilladelse. Den anmeldte teknologi skal have mindst samme samlede effekt, og den skal anvendes i samme staldafsnit og til samme dyretype og i samme staldsystem.

Det er endvidere et krav, at den anmeldte teknologi er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, og at der er fastsat driftsvilkår for den pågældende teknologi i bilag 4. De vilkår, der knytter sig til teknologien i godkendelsen eller tilladelsen, bortfalder og erstattes af driftsvilkårene i bilag.

Versionshistorik

Du er ved at læse en arkiveret version af artiklen. Den nyeste version kan findes her

Se flere