Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies
03-10-2017, version 1

Kortgrundlag der anvendes i reguleringen

Kategori 1 natur

Kategori 1 natur er ammoniakfølsom natur inden for Natura 2000områderne (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen,  BEK nr 916 af 23/06/2017. Natur kan være kategoriseret som ammoniakfølsom natur på baggrund af forskellige registreringer. Dels er der kategori 1 habitatnaturtyper og dertil kommer andre heder og overdrev indenfor Natura 2000 områderne, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, men som ikke er habitatnaturtyper.

De omfattede habitatnaturtyper og heder og overdrev vises i hvert sit lag på MiljøGIS-siden: Husdyrregulering.

Habitatnaturtyperne kortlægges med regelmæssige intervaller af Miljøstyrelsen i forbindelse med Natura 2000-planlægningen. De fleste habitatnaturtyper er registreret enkeltvis med hver deres polygon med angivelse af hvilken habitatnaturtype, der er tale om. Nogle polygoner består dog af flere habitatnaturtyper der optræder ind mellem hinanden. I de tilfælde er den enkelte habitatnaturtype angivet med en lavere procentsats end 100. Procentsatsen fortæller hvor stor en del af polygonen, der udgøres af den pågældende habitatnaturtype. Lægger man procentsatserne for alle naturtyperne sammen summer de op til 100 for arealet. Du kan læse mere om kortlægningen af habitatnatur på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Registreringen af de § 3 beskyttede naturtyper, som vises på kortet, er vejledende. På MiljøGis siden til husdyrregulering er det kun de § 3 beskyttede heder og overdrev, der er vist. De heder og overdrev der ligger indenfor Natura 2000 afgrænsningen er kategori 1 natur. I langt de fleste tilfælde stemmer registreringen på kortet overens med tilstanden i virkeligheden. I det naturen udvikler sig, kan områder dog vokse sig ud af eller ind i beskyttelsen. 

Er der tvivl om det registrerede areal er en hede eller et overdrev, eller hvor grænsen går præcist, er det kommunen der oplyser om arealets udstrækning og afgrænsning.. Kommunen skal, i henhold til bekendtgørelse om beskyttede naturtyper, inden 4 uger, efter de er blevet spurgt, oplyse om arealet er beskyttet. En tilsvarende bestemmelse i husdyrgodkendelsesloven forpligter kommune til at oplyse om placering og udstrækning af kategori 1 og 2 natur.

Kategori 2 natur

Kategori 2 natur er følgende ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Natura 2000-områder

a) højmoser,

b) lobeliesøer,

c) heder, der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse, og

d) overdrev, der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse.

På MiljøGis-siden for husdyrregulering vises de § 3 beskyttede overdrev og heder. Ligeledes vises Natura 2000 afgrænsningen. Er der tvivl om størrelsen af heden eller overdrevet er det kommunen, der kan svare på det, ligesom for kategori 1 natur, se forrige afsnit.

Kategori 2 natur – lobeliesøer og højmoser

I foråret 2018 kommer der et vejledende kort over kendte forekomster af lobeliesøer og højmoser udenfor Natura 2000 områderne på MiljøGis-siden for husdyrregulering.

Regulering knyttet til Kategori 1 og 2 natur

Husdyrgødningen skal udbringes med særlige teknikker i bræmmer op til kategori 1 natur og højmoser og lobeliesøer, der er omfattet af kategori 2.

Der gælder endvidere afstandskrav til natur omfattet af kategori 1 og 2 (gælder i denne sammenhæng alle kategori 2-naturtyper) ved placering af markstakke med oplag af komposteret organisk gødning.

Beskyttelsesniveauet for kategori 1-natur og kategori 2-natur omfatter også forbudszoner, hvor der ikke må opføres staldanlæg og desuden krav til den maksimale tilladte totaldeposition fra husdyrproduktioner, der skal godkendes, til kategori 1 og 2 natur. 

Husdyrefterafgrøder

Oplande til habitatnatur, der er følsomme overfor nitratudvaskning

Under temaet Husdyrefterafgrøder findes et lag, der viser oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. Kortet indgår i husdyrefterafgrødemodellen og viser oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper, der er del af udpegningsgrundlag for Natura 2000-områderne. Inden for disse oplande følges udviklingen i udbragt organisk gødning. Der stilles krav om ekstra efterafgrøder, hvis anvendelsen af organisk gødning er stigende.

Kortet er udarbejdet af Aarhus Universitet på baggrund af kriterier udstukket i et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og den daværende Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Kriterierne er beskrevet i Miljøstyrelsens notat, Grundlag for kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, som er tilgængeligt på www.mst.dk. Kortet er endvidere ledsaget af et teknisk notat, Teknisk notat vedrørende oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000 områder, udarbejdet af Aarhus Universitet. Notatet er tilgængeligt på Aarhus Universitets hjemmeside.

Oplandsafgrænsningen er også fastsat i bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, der indeholder koordinaterne for det kort, der viser afgræsningen af oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder. Kortbekendtgørelsen udgør dermed det retligt bindende grundlag for, hvor i landet stigningen i anvendelse af organisk gødning skal opgøres, og hvor der så potentielt kan forekomme et ekstra efterafgrødekrav. Opgørelse af, hvor stor procentsatsen for det ekstra krav er, og dermed den enkelte jordbrugsvirksomheds beregning af omfanget af jordbrugsvirksomhedens husdyrefterafgrødekrav, fastsættes årligt i bilag 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Oplande med husdyrefterafgrødekrav i planperioden 2017/2018

Under temaet Husdyrefterafgrøder findes endvidere som en service et lag, der viser oplande med husdyrefterafgrødekrav i den aktuelle planperioden. Laget viser de oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, hvor der siden 2007 er sket en stigning i anvendelsen af organisk gødning, og hvor der derfor er fastsat et husdyrefterafgrødekrav. Ved brug af info-knappen og tryk på et specifikt opland, kan man se det enkelte oplands husdyrefterafgrødekrav. Husdyrefterafgrødekravene fremgår også af bilag 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Temaet Husdyrefterafgrøder indeholder desuden et lag, der også som en service viser de nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder, der har givet anledning til oplandsafgræsningen.

Kortene kan downloades

Kortene på MiljøGIS-siden om husdyrregulering er også tilgængelige til download. Under fanen”Værktøjer” på værktøjslinjen vælges ”Download tema”, hvorefter der kommer et vindue frem, hvor man kan vælge, de kort samt format mv., man ønsker at downloade.

Versionshistorik

Dette er den nyeste version af artiklen